artykuł nr 1

Rok 2021

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2018-2023)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 207/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok 988 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 206/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 205/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 204/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 - 2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 203/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 202/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 201/XXXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 423 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 200/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 199/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Opatów 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 198/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 308 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 197/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Opatów w żłobku prowadzonym na terenie Gminy Krzepice 303 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 196/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 195/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Opatów. 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 194/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 193/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 536 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 192/XXXIV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 191/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów 367 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 190/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 189/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 188/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 187/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 710 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 186/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 185/XXXII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 184/XXXII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 183/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 560 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 182/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatów 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 181/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych. 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 180/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 179/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 178/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, użytkownikom wieczystym 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 177/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 160/XXVII/2021 z dnia 13 maja 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 176/XXXI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 320 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 175/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów 264 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 174/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów, w roku szkolnym 2021/2022 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 173/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2021 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 172/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 171/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 406 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 170/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIV/2020 z dnia 29.12.2020r. Rady Gminy Opatów dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 169/XXX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Opatów w żłobku prowadzonym na terenie Gminy Krzepice 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych 214 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatów 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 166/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Opatów 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 163/XXVIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Opatów wotum zaufania 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 162/XXIX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 161/XXIX/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 560 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 160/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 159/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 573 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 158/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 157/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 156/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 298 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 155/XXVII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 154/XXVI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 153/XXVI/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2021 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 152/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok 718 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 151/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych w filię 213 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 150/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym częsci nieruchomości stanowiącej własność komunalną 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 149/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 148/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 666 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 147/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 146/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 145/XXV/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer