artykuł nr 1

Ulga z tytułu nabycia w podatku rolnym

Opis
Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.

Kogo dotyczy
Podatników podatku rolnego, posiadających gospodarstwo rolne do 100 ha.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa;
  • Akt Notarialny (do wglądu);
  • Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;
  • Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis;
  • Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Opatów,  ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pok. nr 8, tel. 34 319-60-93 wew. 34

Sposób załatwienia
Zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 807),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

artykuł nr 2

Ulga inwestycyjna

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska lub zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
artykuł nr 3

Ulgi i umorzenia

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. DZ.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Opatów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Załączniki:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2022r. w zakresie podatków 796 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2022 rok 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2021 rok 425 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2020 rok 432 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł 412 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 rok w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł 408 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer