artykuł nr 1

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowej, których  nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

   Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, które spełniają kryteria dochodowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. ( Dz.U z 2018r. poz. 1358 ):

 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza  kwoty  701,00 zł
 • osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty   528,00 zł
   

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne przyjmuje się,  z 1 ha przeliczeniowego dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł .

Oprócz spełnienia warunku kryterium dochodowego, w celu objęcia pomocą społeczną osoba lub rodzina jednocześnie musi udokumentować inne  okoliczności uzasadniające konieczność objęcia wsparciem. Są to:

 1. sieroctwo,
 2. bezdomność,
 3. bezrobocie,
 4. niepełnosprawność,
 5. długotrwała lub ciężka choroba,
 6. przemoc w rodzinie,
 7. potrzeba ochrony  ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 12. alkoholizm lub narkomania,
 13. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 14. klęska żywiołowa  lub ekologiczna.

 

    Za dochód  uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:

 1. miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne określone  w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

    W pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

    Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.


    W celu uzyskania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej należy przede  wszystkim nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym. Może to zrobić:

 • osoba zainteresowana,
 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • inna osoba, za zgodą zainteresowanego.

Jeśli sytuacja osobista czy zdrowotna nie pozwala na bezpośrednią wizytę w Ośrodku  można nawiązać kontakt również w inny sposób np. drogą  pocztową, wysłać e-mail czy telefonicznie.

   Podstawą rozpoczęcia procedury pomocowej jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej. Sygnały o występujących w środowisku potrzebach zgłaszane są także do Ośrodka Pomocy Społecznej przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych, służbę zdrowia, mieszkańców naszej gminy. Po każdym takim sygnale pracownicy  socjalni kontaktują  się z osobą zainteresowaną celem rozeznania potrzeb i ewentualnego podjęcia stosownych działań. Pomoc społeczna może być także udzielona z urzędu.

   Decyzje administracyjne dotyczące pomocy wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego(rodzinnego) w miejscu zamieszkania klienta. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14dni od daty wszczęcia postępowania, a w  sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc  powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę  ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej.  W trakcie przeprowadzenia wywiadu ustala się także dane rodziny  zobowiązanej do alimentacji, celem przeprowadzenia rozeznania możliwości pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji.

   Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuację osobistą, rodzinną , dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia komisji do  spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1września 1997r.,  orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 • orzeczenia niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o  dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych(usług rolniczych), zawierającego informacje o  potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek ma ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymywania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej,  lub szkole wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do  zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia  o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne rolników,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,
 • decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • innych dokumentów wskazanych przez pracownika socjalnego, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższe oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
    W trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy.

   Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celowi  i możliwością  finansowym Ośrodka.

   Pomoc społeczna obejmuje w szczególności następujące formy świadczenia:

 1. świadczenia pieniężne, którymi między innymi są:
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek stały.
 1. Pomoc w postaci pracy socjalnej – udzielana osobom i rodzinom niezależnie od sytuacji dochodowej,
 2. Usługi opiekuńcze  przysługują szczególnie osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie , która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osoby ,którym świadczone są usługi opiekuńcze maja obowiązek ponosić z tego tytułu odpłatność w wysokości określonej decyzją  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.
 3. Pomoc rzeczowa  realizowana poprzez wydawanie  produktów żywnościowych,
 4. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  realizowany jest w szkołach. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z posiłków przyznanych nieodpłatnie  jeżeli dochód  na osobę w rodzinie nie przekroczy 792,00zł (tj. 150% kryterium dochodowego na osobę).