artykuł nr 1

Informacja o realizacji projektu

 
 
 
„Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”

 

Pierwszy semestr zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn: „Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów” już za nami. Uczniowie zmierzyli się  z testami i zadaniami sprawdzającymi poziom ich wiedzy zdobytej dzięki dodatkowym zajęciom i okazało się, że wiele godzin spędzonych w szkole, przyniosło sporo zadowalających efektów.
Uczniowie nie tylko mogli opanować materiał poznany na lekcjach obowiązkowych, ale i poszerzyć wiedzę z obszarów, które najbardziej ich interesują i rozwijają zainteresowania.  Warto jeszcze raz podkreślić, że uczestnicy projektu rozwijają swój talent m.in. na zajęciach plastycznych, artystycznych, muzycznych i teatralnych.
W ramach projektu zapewniona jest również pomoc specjalistyczna:  zajęcia z tyflopedagogiem, z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne.
  Choć do zakończenia projektu pozostało już niewiele czasu, na uczestników czeka jeszcze sporo atrakcji, jak np. wycieczki dydaktyczne i zajęcia terenowe – przyrodniczo-krajoznawcze – czyli zdobywanie wiedzy poza murami szkoły. Oby tylko pogoda nam dopisywała.
Za kilka dni klasy szóste zmierzą się z pierwszym ważnym w ich życiu egzaminem – sprawdzianem szóstoklasisty. Mamy nadzieję, że dodatkowa praca na zajęciach, pomoże im lepiej przygotować się do sprawdzianu i uzyskać wyższe oceny.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć rewalidacyjnych, z zajęć z tyflopedagogiem i z zajęć z matematyki.
artykuł nr 2

Informacja o realizacji projektu

 

 

„Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”
 
 
Już wkrótce zakończy się I semestr zajęć z projektem:
„Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Efekty pracy uczniów i nauczycieli można już zauważać nie tylko w lepszych ocenach uzyskiwanych na lekcjach, ale i w samym  zaangażowaniu do nauki. Uczniowie spędzają przecież dużo więcej wolnego czasu w szkole – na zajęciach unijnych, a wysoka frekwencja świadczy o zainteresowaniu realizowanymi tematami. Prowadzone w ramach projektu zajęcia mają również za zadanie wspierać: otwartość na zmiany, aktywność, kreatywność, systematyczność i świadomość własnej wartości, czyli wszystko to co pozwoli uczniom dokonać trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, a później zawodowej.
Życzymy wszystkim, aby Nowy Rok przynosił same sukcesy i może jeszcze więcej zapału do nauki.
artykuł nr 3

Informacja o realizacji projektu

 

 

„Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu unijnego, pt.: „ Szkoły przyszłości w Gminie Opatów ”, który będzie trwał do czerwca 2015 r.
Wsparciem zostało objętych aż 235 uczniów ze szkół w Gminie Opatów.
Uczniowie zdolni, jak i tacy, którzy chcieliby poprawić swoje dotychczasowe wyniki w nauce, mają do wyboru szereg atrakcyjnych i ciekawych zajęć dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowania. W ramach projektu uczniowie mogą też korzystać z zajęć specjalistycznych, takich jak gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz zajęcia z tyflopedagogiem.
Dodatkowym plusem jest fakt, że zajęcia prowadzone są w małych grupach przez nauczycieli, którzy bardzo dobrze znają swoich uczniów, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i idealnie dostosowując materiał do możliwości każdego z nich.
Warto też podkreślić, iż dzieci i młodzież mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt ICT, zakupiony właśnie w ramach projektu unijnego, z którego mogą korzystać podczas zajęć, a szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie.
artykuł nr 4

Informacja o bezpłatnych zajęciach w ramach projektu

obrazek
artykuł nr 5

Informacja o projekcie

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”  czyli - jak atrakcyjnie
i skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne oraz rozwijać kompetencje uczniów?

 

Dzięki zaangażowaniu władz Gminy Opatów – Pana Wójta Bogdana Sośniak,
 Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Doroty Grzelińskiej,
a także samej Dyrekcji Szkół Podstawowych,
powstał projekt
pn.: „Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i skierowany bezpośrednio dla uczniów oraz szkół , które dzięki w/w projektowi otrzymały możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz  doposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu ICT
i innych atrakcyjnych materiałów dydaktycznych,
 które niewątpliwie posłużą wielu pokoleniom uczniów.

Z dodatkowych zajęć będą korzystać zarówno uczniowie bardzo zdolni, jak i tacy, którzy chcieliby poprawić słabsze oceny, a prócz ciekawych pomocy do nauki,  zachęcać ich będą również atrakcyjne metody prowadzenia zajęć, jak np. wycieczki tematyczne. Uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć humanistycznych, matematyczno-informatycznych, przyrodniczych, a także między innymi zajęcia muzyczne, artystyczne i teatralne.  

Ma to na celu zapewnienie
w przyszłości uczniom lepszego startu i większych możliwości.

Nowoczesne i efektywne wychowanie młodych pokoleń to angażowanie w edukację każdego ucznia, który wymaga wsparcia, niwelowanie różnic edukacyjnych oraz edukacja zawodowa, zwrócenie uwagi na tolerancję i wrażliwość na innych. Projekt unijny jest realizowany po to, aby ułatwić młodzieży edukację szkolną, bezstresowe zdawanie egzaminów, podejmowanie mądrych  decyzji w kierunku dalszego kształcenia.