artykuł nr 1

Zadania realizowane przez GOPS

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje zadania pomocy społecznej i zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych ustaw i programów zewnętrznych. Świadczy pomoc mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości.


Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Opatowie

Kierownik - Katarzyna Janicka
tel. wew. 47

Odpowiedzialna w szczególności za:

 • organizację pracy w ośrodku,
 • realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek,
 • kontrolę wewnętrzną w ośrodku,
 • prowadzenie gospodarki funduszami,
 • prowadzenie gospodarki kadrami, etatami i funduszem płac,
 • załatwianie interpelacji, wniosków, skarg i odwołań,
 • poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw, decyzji,
 • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.


Główny księgowy - Ewa Grzyb
tel. wew. 42

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Katarzyna Mordal
tel. wew. 42

Realizuje następujące zadania, w szczególności:

 • wydawanie formularzy druków osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • informowanie klientów o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych oraz przysługujących do niego dodatków, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) i funduszu alimentacyjnego, wymaganych dokumentach, oraz procedurach ich przyznawania,
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • sprawdzanie merytoryczne wniosków i ich kompletności oraz zgodności z przepisami dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń,
 • ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na podstawie złożonych wniosków,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych oraz zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej - Małgorzata Nocoń
tel. wew. 43

Rejon działania:
Waleńczów, Iwanowice Duże, Zwierzyniec Drugi

Specjalista Pracy socjalnej - Monika Mrowiec
tel. wew. 43

Rejon działania:
Wilkowiecko, Iwanowice Małe, Naboków, Zwierzyniec Pierwszy.

Pracownik Socjalny - Katarzyna Wiecha
tel. wew.43

Rejon działania:
Opatów, Złochowice

Pracownicy socjalni realizują następujące zadania, w szczególności:

 • prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
 • rozpoznawanie i dokonywanie analizy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej i kwalifikowanie do uzyskania świadczeń pomocy społecznej,
 • informowanie o możliwościach korzystania z pomocy społecznej, kontaktowanie się z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami w celu rozwiązywania problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • sporządzanie wywiadów środowiskowych własnych oraz na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 • wydawanie zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
 • wydawanie druków wniosków dla osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności,
 • wydawanie żywności w ramach Programu PEAD.