artykuł nr 1

Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"

Loga funduszy europejskich

Projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

Powiat Kłobucki w partnerstwie z gminami Kłobuck, Panki, Krzepice, Lipie, Miedźno, Wręczyca Wielka, Przystajń i Opatów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 132 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji społecznych i zawodowych, wsparcie psychologiczne w zakresie wzrostu świadomości nt. własnych predyspozycji zawodowych, a także zwiększenia motywacji do rozwijania własnych możliwości do 31.12.2017 r.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci: warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych, konsultacji ze specjalistami oraz szkolenia podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkolenia zawodowe.

Wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych.

Planowanym efektem projektu będzie:

  • objęcie wsparciem w ramach projektu 132 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • objęcie wsparciem w ramach projektu 10 osób z niepełnosprawnościami;
  • uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 16 osób;
  • rozpoczęcie pracy po opuszczeniu programu przez 23 osoby.Wartość projektu: 2 222 738,97 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 889 328,12 PLN