artykuł nr 1

MELDUNKI

Informacja o możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu
pobytu:

Podczas dokonywania zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego istnieje możliwość automatycznego wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

ZAMELDOWANIE
Jakie dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego.
 2. Tytuł prawny do lokalu – w szczególności umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu), odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.
 3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Podstawa prawna – art. 28 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego i czasowego musi się podpisać oraz potwierdzić pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania (domu, lokalu).

Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Gminy Opatów- pokój nr 2

Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie lub w toku postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne zostanie przeprowadzone w sytuacji gdy fakt zameldowania budzi wątpliwości i zostanie zakończone wydaniem decyzji o zameldowaniu lub odmowie zameldowania.

Opłaty skarbowe - bez opłat.

Tryb odwoławczy:  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.obywatel.gov.pl

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA TERENIE GMINY
Jakie dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności:
 • o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy,
 • o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu na terenie gminy,
 • o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania na terenie gminy.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Opatów, pokój nr 2.

 1. Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).

Podstawa prawna:  art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Opatów - pokój nr 2.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Opłaty skarbowe: za zaświadczenie 17 zł.

Nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, pracy i wynagrodzeń za pracę.

Dodatkowe informacje:

 1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.