artykuł nr 1

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ogólny opis

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych,  niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. Stypendium szkolne.

  2. Zasiłek szkolny.

 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 8. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe, a przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w takich formach nie jest celowe.

 9. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 11. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 12. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

 13. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.

  2. Pełnoletniego ucznia.

  3. Dyrektora: szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 14. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

 15. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Przepis ten odpowiednio stosuje się do pełnoletniego ucznia jak i dyrektora szkoły.

 16. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 17. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.:

  1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności.

  2. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

  3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

 18. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Zaświadczenia o dochodach, lub oświadczenie o dochodach

 3. W przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.