artykuł nr 1

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Gminy Opatów, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku  o godzinie 14.00 w sali budynku  przy  ul. Kościuszki nr 1 , Wójt Gminy Opatów  przedstawi raport o stanie gminy za 2021 rok.

Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów:

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=939&x=71&y=965&n_id=3083

Zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2022 r. poz. 559) przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata,  w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Opatów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec Gminy, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Opatów, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja - a więc do dnia 22 czerwca 2022 roku

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Opatów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia  22 czerwca 2022r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów, w godzinach od 7:30 do 15:30

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w załączeniu.