artykuł nr 1

KOMISJE RADY

Przy Radzie Gminy działają 4 stałe komisje.

Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczących komisji, w miarę potrzeb. Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności. Do zadań komisji stałych należy:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę lub wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie, dzielnic czy osiedli,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
  • kontrola wójta i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
  • kontrola wykonywania uchwał Rady.