artykuł nr 1

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opatów, dnia 30 listopada 2005r.

 

Nr SK 0716-5/2005

 

 

                                                                                    Pan

                                                                                    …………………………

                                                                                    …………………………

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) w załączeniu przesyłamy projekt Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
z prośbą o wniesienie ewentualnych uwag i propozycji w terminie do 7 grudnia 2005 r. Nie nadesłanie zmian w terminie do 7 grudnia 2005 r. oznacza akceptację
programu.

 

Wójt Gminy Opatów

artykuł nr 2

POLKOMTEL S.A.

Opatów, 24.11.2005 r.

OŚ.7625/5/2005

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na  podstawie art. 31, 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS”GSM o oznaczeniu BT – 24615 WALEŃCZÓW, zlokalizowanej na nowoprojektowanej wieży stalowej w miejscowości Waleńczów, ul. Częstochowska 1 na działce nr 114/12 na wniosek POLKOMTEL S.A. Warszawa Biuro Regionu 2, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania. Wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko jest dostępny w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 4.

 

 

 

 

Wójt Gminy Opatów

/-/ Bogdan Sośniak

artykuł nr 3

obrazek

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W WILKOWIECKU – UL. MICKIEWICZA

Prawie 380 tysięcy złotych kosztowała gruntowna przebudowa drogi gminnej w Wilkowiecku - ul. Mickiewicza. Na odcinku 1085 metrów powstała całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi wraz z głęboką podbudową i poboczami.

Inwestycja ruszyła 18 sierpnia, a zakończyła się 7 października 2005 r.

75% kosztów – dokładnie 283 985,25 zł stanowi dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 36 501,57 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy, natomiast 58 160,18 zł – tylko 15 % całości z budżetu Gminy Opatów.

Ulica Mickiewicza to droga łącząca dwie drogi powiatowe, bardzo istotne dla ponadlokalnego ruchu pojazdów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW

artykuł nr 4

 Opatów, 04.11.2005 r.

OŚ.7625/3/2005

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kpa zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Witosa oraz budowie łącznika z ul. Kochanowskiego z drogą powiatową S2043(ul. Szkolna).

Przedsięwzięcie usytuowane przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku, Numery ewidencyjne działek, na których będzie funkcjonowało przedsięwzięcie: obręb Zagórze D-1115 nr 915/6, 916/5, 916/8, 917, 918, 919/1, 919/3, 919/4, 923/9, 923/16, 923/45,923/49, 926/4, 926/11, 926/13, 926/14, 1036, 1040/2, 1040/3, 1041, 1064, 1476, 1628, obręb Kłobuck D-1234 nr 1072/4, 1073/7, 1075/14, 1075/35, 1075/45, 1077/2, 1078/5, 1079/2, 1080/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1164, 1165, 1169, 1208, 1209/1, 1209/3, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/8, 1212/9, 1214/3, 1215/2, 1216/1.

 

Wniosek złożony został w dniu 31.10.2005 r. przez Burmistrza Gminy Kłobuck,

ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

 

Pouczenie – Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zastępuje doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu postępowania, w takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zgłoszenia.

 

Wójt Gminy Opatów

  /-/ Bogdan Sośniak

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY

O P A T Ó W

Opatów, dnia 22.09.2005 r.

OŚ. 7625/2/2005

O G Ł O S Z E N I E

Do Urzędu Gminy w Opatowie wpłynął wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka  10 A, 01-230 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel: wieża o wysokości 50 m. wraz z antenami sektorowymi (nadawczo-odbiorczymi) oraz anteny radiolinii, kontener teletechniczny usytuowany u podstawy wieży na działce nr 455 w miejscowości Wilkowiecko, ul. Sosnowa, gmina Opatów.

Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko, który wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny do wglądu w UG Opatów, pok. nr 4.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Opatowie informuje, że ewentualne uwagi i wnioski należy składać w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 4.

                                                                        Wójt Gminy Opatów

 

INFORMACJA

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

  • Urząd Gminy Opatów, Wydział Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dostępnym wykazie danych została zamieszczona informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 5957 zlokalizowanej na 50-cio metrowej wieży na działce nr ewid. 455 w miejscowości Wilkowiecko, ul. Sosnowa 1, gmina Opatów”.

Niniejszą informację wywiesza się do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27.

Publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji znajduje się w Urzędzie Gminy Opatów, w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. Nr 4.
Informację niniejszą wywiesza się na okres 21 dni, w dniach 16.01.2006 r. – 05.02.2006 r.

Wójt Gminy Opatów

/-/ Bogdan Sośniak