artykuł nr 1

Budowa budynku warsztatowo-garażowego (warsztat naprawy maszyn rolniczych) w Waleńczowie

Opatów, dnia 20.11.2006 r.

OŚ.7625/5/06

 

Obwieszczenie

  

            Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.),

 

informuję

  

            o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-garażowego (warsztat naprawy maszyn rolniczych) w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 49 na działkach o nr ewid. 246/1, 246/3, 246/4.

 

            Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa AGROSPEC K.J. Kłudka s.j., ul. Częstochowska 49, 42-151 Waleńczów.

 

            Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  w UG Opatów, ul. Kościuszki 27, pok. 4. Wykaz jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: bip.opatow.akcessnet.net oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów.

                                                                                                       Wójt Gminy Opatów

artykuł nr 2

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Opatów, dnia 29.09.2006 r.

 

 

INFORMACJA

 

            W związku z obowiązującą Ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.nr  180, poz. 1495) informuję, że wszelkie urządzenia elektryczne  i elektroniczne np. lodówki, kuchenki elektryczne, komputery, wiertarki, roboty, odkurzacze, świetlówki ….. należy przekazywać zbierającemu .

 Zbierającymi zużyty sprzęt zgodnie z w/w ustawą są:

ü      sprzedawcy detaliczni,

ü      sprzedawcy hurtowi,

ü      gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

ü      przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Również przedsiębiorcy zajmujący się wywozem śmieci mają obowiązek odebrania zużytych urządzeń z posesji, za odpowiednią odpłatnością. Nie mogą być one jednak zmieszane z odpadami komunalnymi . Trzeba je oddawać osobno.

 

Na terenie gminy Opatów istnieją następujące firmy świadczące usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych:

1)      REMONDIS Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Radomska 12

Tel. 034 362 72 30

2)      EKO –REGION Sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

      3)   P.P.H.U. Wywóz Nieczystości

            Dariusz Kalwinek

            97-425 Zelów, ul. Kunickiego 11

            Tel. 034 365 99 05

4)      Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta

Waldemar Strach

42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1

            Tel. 034 362 73 45

5)      PROFESJONAL S.C.

Wiesław Strach, Elżbieta Strach

95-071 Rąbień, ul. Okrężna 15

Tel. 034 365 05 01, 042 712 66 14

      6)   Zakład Oczyszczania Miasta

            Zbigniew Strach

            42-274 Konopiska, Korzonek 98

            Tel. 034 362 72 04

      7)  Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków

            Wiesław  Strach

            42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6m94

            Tel. 034 365 91 17

artykuł nr 3

Budowie budynku warsztatowo-garażowego i warsztatu naprawy maszyn rolniczych w Waleńczowie.

Opatów, dnia 29.09.2006 r.

OŚ.7625/5/06

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Wójt Gminy Opatów na podstawie art. 31, 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie budynku warsztatowo-garażowego i warsztatu naprawy maszyn rolniczych” w Waleńczowie przy ulicy Częstochowskiej 49 na działkach o nr ewid. 246/1, 246/3, 246/4.

 

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa „AGROSPEC” K.J.Kłudka Spółka jawna, ul. Częstochowska 49, 42-151 Waleńczów.

 

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących  w/w postępowania terminie od 29 września do 20 października 2006 r. Wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko jest dostępny w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, pok. Nr 4.

 

 

Wójt Gminy Opatów

/-/ Bogdan Sośniak

 

artykuł nr 4

Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku.

  Opatów, 28.03.2006 r.

OŚ.7625/2/06

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kpa zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 3503/1, 3505/1, 3506/1, 3607, 3654/1, 3656/3, 3657/3, 3656/2, 3658, 3665, 3672/1, 3672/2, 5709 – obręb Kłobuck

 

Wniosek złożony został w dniu 28.02.2006 r. przez Burmistrza Gminy Kłobuck,

ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

 

Pouczenie – Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zastępuje doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu postępowania, w takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zgłoszenia.

 

Wójt Gminy Opatów

/-/ Bogdan Sośniak
artykuł nr 5

OKÓLNIK

Wójt Gminy

   Opatów

Woj. Śląskie

                 

        Opatów, dnia 22 marca 2006 r.

O K Ó L N I K

Zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym nr 8/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu, właściciele i hodowcy drobiu zobowiązani są do zgłoszenia posiadanego drobiu w urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce przebywania ptaków.

Zobowiązuje się mieszkańców gminy Opatów do wypełnienia tego obowiązku i zgłaszanie posiadanego drobiu w Urzędzie Gminy w Opatowie (pokój nr 17) lub u sołtysów do dnia 10 kwietnia 2006 roku. Druki, na których można dokonywać zgłoszenia drobiu, dostępne są w Urzędzie Gminy w Opatowie oraz u sołtysów.

Osoby nie wypełniające obowiązków wynikających z przedmiotowego Rozporządzenia podlegają karze grzywny.

 Wójt Gminy Opatów