artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY OAPTÓW PODJĘTE W 2006 ROKU

Uchwały w sprawie:

159. uchwalenia statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

160. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

161. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

162. uchylenia uchwały dot. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Opatów.

163. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

164. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006 r.

165. regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Opatów.

166. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

167. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2005 i udzielenia absolutorium dla Wójta.

168. regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Opatów.

169. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

170. zaciągnięcia pożyczki na budowę  „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice  -  etap I”.

171. ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Opatów.

172. zmian w budżecie gminy na rok 2006.

173. zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej.

174. nadania Statutu Urzędu Gminy Opatów.

175. poparcia stanowiska dla uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

176. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

177. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dot. wsparcia remontów dróg powiatowych na terenie gminy Opatów..

178. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

179. zaciągnięcia  pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Waleńczowie”.

180. zmiany nazwy ulicy.

181. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu
 na realizację remontu dróg powiatowych.

182. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

183. zmiany douchwały Nr 170/XXXVII/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dot. zaciągnięcia pożyczki na budowę "Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice - etap I"

184. zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

UCHWAŁY RADY GMINY W OPATOWIE (kadencja Rady 2006-2010) 

Uchwały katalogowane są w podziale na lata i kwartały wg dat ich podjęcia. Uchwały w sprawie:  

1. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatów.

2. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatów.

3. powołania i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów.

4. ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów i określenia przedmiotu  działania komisji.

5. ustalenia stawek podatku od nieruchomości , opłaty targowej, podatku od posiadania psów na 2007 rok

6. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów .

7. poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

8. zmian w budżecie gminy na 2006 rok

9. ustalenia diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

10. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

11. zmian w budżecie gminy na 2006 rok

12. uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

13. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok

14. wyboru przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

15. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

16. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów.

17. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2007rok

18. upoważnienia Wiceprzewodniczącego do określenia dla Przewodniczącego Rady Gminy podróży służbowych

19. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku od posiadania psów na 2007 rok