artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Opatów podjęte w 2007 r.

Uchwały w sprawie:

 

20. zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
21. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r.
22. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów
23. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
24. rozpatrzenia skargi
25. zmian w budżecie gminy na 2007 rok
26. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
27. powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r.
28. zmian w budżecie gminy na 2007 rok
29. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2006.
30. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2006 i udzielenia absolutorium dla Wójta.
31. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
32. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie.
33. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Opatów.
34. zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
35. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
36. wyrażenia opinii dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
37. wyrażenia opinii dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w Przychodni Rejonowej nr 1 w Kłobucku i Przychodni rejonowej w Krzepicach.
38. zmiany statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.
39. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
40. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
41. zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
42. zaciągnięcia  pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w Waleńczowie wraz  z modernizacją kotłowni węglowej”.
43.  zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
44. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice.
45. akceptacji projektów na przebudowę ciągów drogowych dróg gminnych i sieci kanalizacyjnej w Gminie Opatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
46. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów.

47. zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

48. zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości,  rolnego,  leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

49. zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

50. nabycia nieruchomości gruntowych.

51. zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

52. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia

podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów.

53. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na 2008 rok. 

54. zwolnień z podatku od nieruchomości.

55. określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

56. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

57. przystąpienia do realizacji projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.

58. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

59. powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

60. zmiany uchwały Nr 122/XXVI/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

61. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

62. zmian w uchwale budżetowej  na 2007 rok.

63. udzielania dotacji przedmiotowych.

64. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów

65. uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

66. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 –2012.

67. przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013.

68. nabycia nieruchomości gruntowych.

69. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.

70. uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  na 2008 rok

71. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2008 rok