artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Opatów podjęte w 2008 r.

Uchwały w sprawie:


72. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

73. zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

74. zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013.

75. określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

76. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.

77. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Opatów.

78. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie.

79. zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Opatów.

80. zmian w budżecie na 2008 rok.

81. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

82. zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013.

83. zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Opatów dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

84. zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Opatów.

85. zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Iwanowice Duże w gminie Opatów.

86. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

87. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2007.

88. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2007 i udzielenia absolutorium dla Wójta.

89. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na zakupy sprzętu nie medycznego dla Ośrodków Zdrowia w Opatowie i Złochowicach.

90. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

91. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej.

92. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.

93. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

94. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

95. zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008 - 2013

96. zmiany do uchwały w sprawie diet dla sołtysów, oraz zwrotu kosztu podróży służbowych.

97. zmiany do uchwały w sprawie diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

98. ustalenia wybagrodzenia dla Wójta Gminy.

99. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

100. nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Waleńczowie.

101. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.

102. zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy Opatów.

103. zaopiniowania projektu planów aglomeracji.

104. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

105. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

106. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej.

107. przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Opatów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

108. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

109. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2008r.

110. udzielenia pomocy finansowej gminom: Herby, Blachownia,
Mykanów i Kruszyna

111. wyrażenia poparcia w sprawie powołania Częstochowskiego Obszaru
Metropolitalnego

112. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

113. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

114. nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Złochowicach.

115. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

116. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.

117. zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

118. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

119. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

120. zwolnienia z podatku rolnego

121.przystąpienia Gminy Opatów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

122. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

123. przekazania Gminie Częstochowa prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Opatów w Zespole Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29

124. uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

125. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

126. wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną

127. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

128. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy