artykuł nr 1

Powiadomienie

Opatów, dnia 14.12.2009 r.
OŚ.7625/9/09

 

 
 
P O W I A D O M I E N I E
 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz art. 49 Kpa Wójt Gminy Opatów powiadamia, że w dniu 14.12.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:


Przebudowa drogi gminnej nr 664 009 S (działka nr ewid. 1143) w Wilkowiecku, ul. Cmentarna, na terenie gminy Opatów.


Jednocześnie powiadamia się o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Kłobuckim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.

WÓJT GMINY OPATÓW
mgr inż. Bogdan Sośniak
artykuł nr 2

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opatów, dnia 23.11.2009r.

OŚ. 7625/4/09

INFORMACJA

 

     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)

Wójt Gminy Opatów
informuje

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa jednej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 422/2, 423/2 oraz 1041 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Złochowice, gmina Opatów.

    Jednocześnie zawiadamia się o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku.
    Zainteresowani mogą zapoznać sie z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Opatów ul. T. Kościuszki 27 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 0-34 319 60 93.

    Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Opatów, sołectwa Złochowice


WÓJT GMINY OPATÓW
mgr inż. Bogdan Sośniak
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opatów, dnia 13.11.2009r.
OŚ. 7625/9/09

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

    Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 )w związku z art. 49 Kpa zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 664 009 S Wilkowiecko, ul. Cmentarna, na terenie gminy Opatów.

Numer działki, na której będzie funkcjonowało przedsięwzięcie, (obręb Wilkowiecko) dz. o nr ewid. 1143 (obręb Wilkowiecko)
Numery ewidencyjne działek, przy których będzie funkcjonowało przedsięwzięcie: Obręb Wilkowiecko (gm. Opatów) o nr ewid.: 1155, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 200, 201, 202, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164/2, 164/1, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/3, 182/1, 183.

Wniosek złożony został w dniu 18.07.2008 przez Gminę Opatów z siedzibą w Opatowie, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

Pouczenie – Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zastępuje doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu postępowania, w takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zgłoszenia.
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Opatów, dnia 07.10.2009r.

OŚ. 7625/4/09

 

OBWIESZCZENIE

 

  Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)

Wójt Gminy Opatów
zawiadamia

że inwestor Firma WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław wystąpiła do Wójta Gminy Opatów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa jednej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 422/2, 423/2 oraz 1041 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Złochowice, gmina Opatów.

  Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Opatów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz Starosty Kłobuckiego , postanowieniem z dnia 22.05.2009r. OŚ.7625/4/09 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 

Biorąc powyższe pod uwagę przystąpiono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Opatów, zaś organami biorącymi udział w ocenach oddziaływania na środowisko są: Starosta Kłobucki i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku .
 

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 07.10.2009 do dnia 28.10.2009r. do wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 0-34 319 60 93.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

  Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Opatów, sołectwa Złochowice.
 

WÓJT GMINY OPATÓW
mgr inż. Bogdan Sośniak

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY OPATÓW

 

Na podstawie art. 54 ust ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ) Wójt Gminy Opatów informuje, że tutejszy Urząd jest w trakcie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opatów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opatów znajduje się w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pok .nr 4.

Uwagi i wnioski do w/w projektu można składać w Urzędzie Gminy Opatów przy ul. T. Kościuszki 27, pok. nr 4 w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.