artykuł nr 1

Rok 2012

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 120/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 119/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 118/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok 893 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 117/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 116/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 115/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Opatów na lata 2013-2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 114/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2013 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 113/XXXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 112/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 111/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 110 /XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 109/XXXII /2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 108/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 107/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 106/XXXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 105/XXXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Opatów nieruchomości gruntowych, celem zwiększenia parametrów drogi gminnej nr 664 042S w Złochowicach 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 104/XXXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 103/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z nich 285 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 102/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 101/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 285 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 100/XXIX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012-2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 99/XXIX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 667 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 98/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 336 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 97/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 96/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 95/XXVIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 94/XXVII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 93/XXVII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 441 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 92/XXVI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie realizacji ? Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów na lata 2009-2012 z przedłużeniem na 2013 rok. 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 91/XXVI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 90/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 89/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 88/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2011 rok 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 87/XXV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 86/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2012 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 85/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów , psychologów i doradców zawodowych. 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 84/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 83/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 82/XXIV/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 81/XXIII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 80/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2012 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 79/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 78/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 77/XXII/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 484 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 76/XXI/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 75/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Opatów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 74/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 73/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 -2015 908 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 72/XX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2012 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer