artykuł nr 1

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

Opatów, 26.10.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatów Uchwały Nr 197/XLIII/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Opatów w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowska i Spokojna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WÓJT GMINY OPATÓW

mgr inż. Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPATÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w gminie Opatów, w obrębie geodezyjnym Wilkowiecko  (sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym w uchwale Nr 132/XXX/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 29 marca 2017 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2018 r. do 12 października r., w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 14.00, w sali narad w budynku Remizy OSP w Opatowie, ul. T. Kościuszki 80.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

 

WÓJT GMINY OPATÓW
mgr inż. Bogdan SOŚNIAK

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPATÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów i Zwierzyniec Pierwszy (sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym w uchwale Nr 132/XXX/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 29 marca 2017 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2018 r. do 12 października r., w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 14.00, w sali narad w budynku Remizy OSP w Opatowie, ul. T. Kościuszki 80.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
mgr inż. Bogdan SOŚNIAK