artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatów Uchwały Nr Nr 132/XXX/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Opatów w obrębach geodezyjnych: Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Wilkowiecko, Zwierzyniec Pierwszy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów, w terminie do dnia 27 września 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

 

  Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowskiej i Spokojnej w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 197/XLIII/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 8 maja 2018 r.

  Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Opatów w dniu 26 października 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku o uzgodnienie odstąpienia od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowskiej i Spokojnej.

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: RDOŚ: WOOS.410.508.2018.AOK z dnia 6 listopada 2018r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku pismem znak: PPIS: ONS-NZ/522-22/2358/2018 z dnia 20 listopada 2018r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu planu miejscowego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, do której należą:

- uzasadnienie z art. 48 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 w/w ustawy,

- uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku.

W/w dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 


WÓJT GMINY OPATÓW

Bogdan Sośniak

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

09.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar położony w miejscowości Iwanowice Duże w narożniku ulic Częstochowskiej i Spokojnej w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 197/XLIII/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 8 maja 2018 r. - w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 14.00, w sali narad w budynku Remizy OSP w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 80.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak