artykuł nr 1

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2020r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2020r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie

artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opatów, dnia 10 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 96/XIX/2020 z dnia 21 maja 2020 r. obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych: Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko i Złochowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów (email: sekretariat@opatow.gmina.pl)

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WÓJT GMINY OPATÓW

mgr inż. Bogdan Sośniak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą Urząd Gminy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://www.opatow.gmina.pl/ w zakładce Klauzule informacyjne dot. ochron danych osobowych.
artykuł nr 3

Obwieszczenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi

 

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) i uchwały Nr 104/XXIV/2016 Rady Gminy Opatów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, zawiadamiam o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi do dnia 8 maja 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. o godzinie 14.00, w sali narad w budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. projektu miejscowego planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW

Bogdan Sośniak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą Urząd Gminy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  3. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://www.opatow.gmina.pl/ w zakładce Klauzule informacyjne dot. ochron danych osobowych.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego:

obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi

- sporządzonego w granicach wyznaczonych w uchwale Nr 104/XXIV/2016 Rady Gminy Opatów z dnia 13 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w dniach od 20 marca 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godzinie 14.00, w sali narad w budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatów w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. projektu miejscowego planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą Urząd Gminy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://www.opatow.gmina.pl/ w zakładce Klauzule informacyjne dot. ochron danych osobowych.