artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji nr 2/2022/WNTP, znak sprawy: IFXIII.747.57.2022 o zezwoleniu na wejście na teren wymienionych nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 14a ust. 1 specustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, w tym: określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu
potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) –
Wielopole”.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów