artykuł nr 1

Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatów

Opatów dnia 04.11.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O WYNIKACH I PRZETARGU USTNEGO  
NIEOGRANICZONEGO NA:
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów

 

WÓJT GMINY OPATÓW

 
  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108, Dz.U.2013 poz. 942) informuję:
 
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2014 roku, w Urzędzie Gminy Opatów na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr ewid 238/5 o pow. 1.8910 ha, położonej w Zwierzyńcu Pierwszym, stanowiącej własność gminy Opatów na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/000 37708/0.
 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 3 uczestników, brak osób niedopuszczonych do przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości – 63 400,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu – 74 918,24 zł w tym należny podatek VAT.
Ustalony nabywca nieruchomości – Stanisław i Barbara Wójcik
 

 
 

  Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak

 

artykuł nr 2

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zwierzyńcu Pierwszym

WÓJT  GMINY  OPATÓW
OGŁASZA  
PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej położonej
 w Zwierzyńcu Pierwszym


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:
Księga wieczysta Nr CZ2C/00037708/0
Jednostka rejestrowa 240605_2, Opatów, powiat kłobucki, Obręb nr 0008,
Zwierzyniec Pierwszy  właściciel – Gmina Opatów.
Opis nieruchomości - Wyszczególniona niżej  działka położona jest przy drodze publicznej (ul. 3-go Maja), bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomościami o zabudowie zagrodowej
i zabudowie mieszkaniowej z usługami, a w dalszej części sąsiedztwa -  stanowi grunty rolne.
Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania:  grunt działki nr  238/5, położony w Zwierzyńcu  Pierwszym,  na odcinku 80m  od drogi ul. 3-go Maja znajduje się
w terenie oznaczonym na planie symbolem 1-18 MNR (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa). Pozostała część działki oznaczona jest symbolem R- teren upraw rolnych.
Nieruchomość wolna od obciążeń - brak wpisów w księdze wieczystej.
Forma i termin zapłaty: gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

PRZETARG odbędzie się w dniu  4 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 23 URZĘDU  GMINY w Opatowie  ul. Tadeusza Kościuszki  nr 27


Numer działki Powierzchnia
w ha
Cena wywoławcza
w złotych
Wysokość wadium w zł Wysokość postąpienia (nie mniejsza niż 1% ceny wywoławczej) Termin wniesienia wadium
238/5 1.8910   63.400,00 zł
w tym:
- wartość części gruntu pod zabudowę wynosi - 38 200 zł  netto  plus 23 % VAT.
- wartość części gruntu pod  uprawy rolne wynosi - 25 200 zł  brutto.
6 400,00 640,00 29.10.2014


1)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości nie mniejszej niż 10%  ceny wywoławczej tj. w kwocie  6 400, 00 zł,  najpóźniej  do dnia
29 października  2014 roku,  na konto Urzędu Gminy  Opatów:
Nr 50 8250 1013 2001 0100 0013 0103 Bank Spółdzielczy Krzepice O/Opatów.
Terminem wpłaty wadium jest data  zaksięgowania  środków na koncie Urzędu Gminy Opatów.
2)Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3)Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie  na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia  przetargu.
4)Wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.
Do wylicytowanej ceny części  gruntu pod zabudowę w przetargu,  zostanie doliczone 23% podatku VAT.
5)Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
6)Wójt Gminy Opatów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 17) tel.034 3196093 wew.44.

Opatów dnia  3.10 .2014 r.
artykuł nr 3

Odwołanie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zwierzyńcu Pierwszym

INFORMACJA
Wójta Gminy Opatów w sprawie odwołania przetargu


  Odwołuje się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Zwierzyńcu Pierwszym,  ogłoszony na dzień 22 września 2014r.
Powodem odwołania przetargu jest brak w ogłoszeniu informacji o obowiązku doliczenia podatku VAT do wylicytowanej ceny.

 

Opatów, dnia 19 września 2014 r.
Wójt Gminy Opatów
artykuł nr 4

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zwierzyńcu Pierwszym

 WÓJT  GMINY  OPATÓW

OGŁASZA
PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
 na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej położonej
 w Zwierzyńcu Pierwszym

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

Księga wieczysta Nr CZ2C/00037708/0

Jednostka rejestrowa 240605_2, Opatów, powiat kłobucki, Obręb nr 0008,Zwierzyniec Pierwszy właściciel – Gmina Opatów.

Opis nieruchomości - Wyszczególniona niżej  działka położona jest przy drodze publicznej (ul. 3-ego Maja), bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomościami o zabudowie zagrodowej i zabudowie mieszkaniowej z usługami, a w dalszej części sąsiedztwa -  stanowi grunty rolne.

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania:  grunt działki nr  238/5, położony w Zwierzyńcu  Pierwszym,  na odcinku 80m  od drogi ul. 3-go Maja znajduje się w terenie oznaczonym na planie symbolem 1-18 MNR (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa). Pozostała część działki oznaczona jest symbolem R- teren upraw rolnych.

Nieruchomość wolna od obciążeń - brak wpisów w księdze wieczystej

Forma i termin zapłaty: gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego

 

PRZETARG odbędzie się w dniu  22  września  2014r  o godz. 13.00 w sali nr 23 URZĘDU  GMINY w Opatowie  ul. Tadeusza Kościuszki  nr 27

 

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Cena wywoławcza

w złotych

Wysokość wadium w zł

Wysokość postąpienia (nie mniejsza niż
1% ceny wywoławczej)

Termin wniesienia

wadium

238/5

1.8910

63.400,00

6 400,00

640,00

18.09.2014

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości nie mniejszej niż 10%  ceny wywoławczej tj. w kwocie podanej w wyżej wymienionej tabeli na konto Urzędu Gminy  Opatów:

Nr 50 8250 1013 2001 0100 0013 0103 Bank Spółdzielczy Krzepice O/Opatów,

które należy wpłacić nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu. (termin wpłacenia wadium upływa w dniu 18 września 2014 roku. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży. Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 17) tel.034 3196093

 
Opatów dnia 22.08.2014 r.

 

artykuł nr 5

Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Opatów

Opatów dnia 15.04.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O WYNIKACH I PRZETARGU USTNEGO  
NIEOGRANICZONEGO NA:
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów

 
 

WÓJT GMINY OPATÓW

 
  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108, Dz.U.2013 poz. 942) informuję:
 
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2014 roku, w Urzędzie Gminy Opatów na sprzedaż nieruchomości gruntowej działek nr ewid 2194/1 o pow. 0.0580 ha, nr ewid 2194/3 o pow. 0.5341 ha położonych w Opatowie, stanowiącej własność gminy Opatów na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/000 42669/2.
 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1 uczestnik, brak osób niedopuszczonych do przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości – 3 612,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu – 3 700,00 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
Ustalony nabywca nieruchomości – Michał Maj zam. Złochowice
 

 
 

  Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak