artykuł nr 1

Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów

Ogłoszenie
o wynikach i przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów


Wójt Gminy Opatów
zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108, Dz.U.2013 poz. 942) informuję:

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 września 2015 roku, w Urzędzie Gminy Opatów na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr. ewid. 11/2 o pow.0.2972 ha, położonej Iwanowice Naboków, stanowiącej własność gminy Opatów na podstawie Księgi Wieczystej nr CZ2C/000 37528/4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1 uczestnik, brak osób niedopuszczonych do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości – 10 000,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu – 10 642,75 zł w tym należny podatek VAT.
Ustalony nabywca nieruchomości – Witold Łacny

Dla działki 2637/1 położonej w Opatowie ul. Kamienna przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu, brak uczestników przetargu.

 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak
artykuł nr 2

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Opatów ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy

 

Lp

Położenie miejscowości

Nr
działki

Pow.
w ha

Rodz.
i Klasa
użytku ha

Nr
Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

1

 

Opatów ul. Kamienna (Osiedle)

2637/1

0.0800

R IVa 0.0752

R IVb 0.0048

CZ2C/00042669/2

31 340 zł netto Wadium 3140 zł

 

2

Iwanowice-Naboków

11/2

0.2972

R IVa- 0.2627

R IVb- 0.0345

CZ2C/00037528/4

10 000 zł netto
Wadium 1000 zł

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowana przestrzennego gminy Opatów zatwierdzonym Uchwałą Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011(Dz. Urzęd. Woj.Śląskiego nr 279 z dnia 25.11.2011 r poz. 4698).

1.Działka położone w gminie Opatów obręb Opatów o nr ewid. 2637/1, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

2.Działka położone w gminie Opatów obręb Iwanowice- Naboków o nr ewid. 11/2/, na odcinku 70 m od drogi znajduje się w terenie oznaczonym na planie symbolem 13 MNR w pozostałej części stanowi grunty rolne symbol R.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2015 roku o godz.1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 23.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 14 września 2015 roku, wpłacą na konto urzędu Gminy Opatów Nr 50 8250 1013 2001 0100 0013 0103 Bank Spółdzielczy Krzepice 0/Opatów wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla w/w działek.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet centy nabycia.

Wadium wpłacone przez osobę , która nie została ustalona jako nabywca nieruchomości będzie niezwłocznie zwrócone, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez tę osobę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczone 23 % podatku VAT, do części nieruchomości przeznaczonej w planie pod zabudowę .

Cenę nabycia ustaloną w przetargu należy wpłacić na wskazane konto najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń miejscowości Opatów i Iwanowice – Naboków, podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Opatów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatowie ( pokój nr 17) tel.034 3196093 wew.44

 

Opatów dnia 14.08.2015r.

 

Wójt Gminy Opatów

artykuł nr 3

Opatów dnia 22 czerwca 2015.

 

W y k a z Nr 1/2015

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2014 r  poz.518 z póż.zm./.
Wójt Gminy Opatów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Lp. Położenie miejscowości Nr
działki
Pow.
w ha
Rodz. i Klasa
użytku ha
Nr
Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

1.

Opatów ul. Kamienna (Osiedle)

2637/1

0.0800

R IVa 0.0752
R IVb 0.0048

CZ2C/00042669/2

31 340 netto + 23% VAT
2.

Iwanowice-Naboków

11/2 0.2972

R IVa- 0.2627
R IVb- 0.0345

CZ2C/00037528/4

10 000 netto + 23% VAT
- doliczony będzie do części  gruntu przeznaczonego w planie  pod zabudowę mieszkaniowo zagrodową


    Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowana przestrzennego gminy Opatów zatwierdzonym Uchwałą Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011(Dz. Urzęd. Woj.Śląskiego nr 279 z dnia 25.11.2011 r poz. 4698).
1. Działka położone w gminie Opatów obręb Opatów o nr ewid. 2637/1, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
2. Działka położone w gminie Opatów obręb Naboków o nr ewid. 11/2/,  na odcinku 70 m od drogi znajduje się w terenie oznaczonym na planie symbolem 13 MNR  w pozostałej części stanowi  grunty rolne  symbol R
    W dniu 22 czerwca 2015 roku , na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Opatowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  na okres 21 dni.
    Informacje o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opatów.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatowie pokój nr.17, tel. 034 3196093.

Uwaga : Z dniem 5 sierpnia  2015 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby. którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.z 2014 r. poz.518 z pózn zm).


Wójt Gminy Opatów