artykuł nr 1

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

 

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacj i publicznej informujemy, że: udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.