artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. red Jana Ciszewskiego w Waleńczowie

WÓJT GMINY OPATÓW
 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. red Jana Ciszewskiego w Waleńczowie, 42-151 Waleńczów.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i §2 oraz w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436).
 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
 

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
     
d) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
ł) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz 1365, z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 

3. Oferty należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Opatowie, 42-152 Opatów, ul. Kuźniczka 31 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do godziny 15.00.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Opatów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 


 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak