artykuł nr 1

Komunikat

K O M U N I K A T
Wójta Gminy Opatów
z dnia 8 listopada 2012r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.32.2012 z dnia 2 listopada 2012r.,
zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 9 listopada 2012r. do 19 listopada 2012r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY (załącznik poniżej). 

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2012r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 19 listopada 2012r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka – inspektor, tel. 34 319-60-93.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak
artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 3

Otwarty konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu