artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów

tel. 34 319 60 33 wew. 42, 43, 47, 66
mail: kierownik@gopsopatow.pl
ksiegowosc@gopsopatow.pl
pomoc@gopsopatow.pl

fax 34 319 60 33 wew. 43
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dot. przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od osoby której dane dotyczą

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel. +48 (034) 319 60 33, e-mail: gops.opatow@post.pl

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

  • adres e-mail: gops.opatow@post.pl
  • pisemnie pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS wynikających z przepisów prawa tj.: - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, - ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatkach osłonowych

Przetwarzanie jest niezbędne: do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art.6 ust.1 lit.e RODO, do zabezpieczenia społecznego art.9.ust.2 lit.b RODO, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym art.9 ust.2 lit.g RODO. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu i zakresie określonym w jej treści art.6 ust.1 lit.a, art.9 ust.2 lit.a.

 

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań GOPS jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku/sprawy bez rozpoznania. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

artykuł nr 3

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2021 r., to data początku składania wniosków o:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2021 r.

  • zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2021 r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie, ul. Kościuszki 27, pok. nr 23 oraz pok. nr 15, tel. 34/3196093 wew. 66.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W okresie zasiłkowym 2021/2022 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2020, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2020 r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

Przypominamy, że aby od miesiąca września 2021 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek "na dojazdy" należy do 10 września 2021 r. dostarczyć do tut. OPS aktualne zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2021/2022.

Zaświadczenie dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne)

artykuł nr 4

Informacja dot. sposobu kontaktu ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, Śląski Urząd Wojewódzki udostępnia numery telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40 – 024 Katowice

Obsługa klientów indywidualnych jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach: poniedziałek, czwartek, i piątek w godzinach od 08:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 08:00 do 10:00 w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek pod numerami telefonów:
32 606 33 51, 32 606 33 52, 32 606 33 54,
32 606 33 55, 32 606 33 57, 32 606 33 58,
32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63.

Adresy e-mail do kontaktu:
koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gow.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gow.pl