artykuł nr 1

Informacja o podjęciu przez Gminę Opatów działalności w zakresie telekomunikacji

artykuł nr 2

Komunikat dot. planów urządzenia lasów

Opatów, dnia 19.02.2020r.

KOMUNIKAT

  W związku z realizacją zadania pt.: ”Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Kłobuckiego dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Opatów, Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka, Miedźno, Popów, Lipie.” informuje się, że od dnia 19 lutego br. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o. z Krakowa.

  Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

  Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Opatów do publicznego wglądu. O terminie ich  wyłożenia właściciele lasów zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.