artykuł nr 1

Nabór na rachmistrza spisowego w PSR 2020

Wójt Gminy Opatów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia
Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r. poz.1728).

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki :  
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Opatów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:  posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 Informacje ważne dla osób składających oferty:
1)  kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie realizowane za pomocą aplikacji e/m-learning, zakończone egzaminem testowym,

2) w czasie swojej pracy rachmistrz będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.    
 Wymagane dokumenty (wzory w załączeniu):
1)  Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.

2)  Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3)  Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Opatów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą  z dopiskiem : Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).