artykuł nr 1

NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Jakie dokumenty?

- wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału.

Załączniki:

1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości

2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi – aktualny odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu),

3. wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Kłobucku),

4. fragment mapy ewidencyjnej,

5. zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki.

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. Nr.268 poz.2663 z 2004 r,)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy - pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy - 30 dni od złożenia wniosku o wydanie postanowienia,

- 30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji Opłaty skarbowe nie ma opłaty

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Jakie dokumenty?

- wniosek o nadanie numeru porządkowego

Załączniki:

- mapa zasadnicza z naniesioną inwentaryzacją budynku

- zgłoszenie budynku do użytkowania lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Podstawa prawna Art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94 z 1934 r poz. 850 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.Nr.23 z 1968r poz.151)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy - pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni