artykuł nr 1

Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

"Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (w załączeniu poniżej)
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa:

1. od wypisu:

a) do 5 stron - 30,00 zł,
b) powyżej 5 stron - 50,00 zł.

2. od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
b) nie więcej niż - 200,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Opatów nr 50 8250 1013 2101 0000 0013 0002 BS Krzepice Oddz. Opatów za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy

V. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.