główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje ogólne o Urzędzie

GMINA OPATÓW

Rodzajgmina wiejska

herb Gminy Opatów

Lokalizacjawoj. śląskie
pow. kłobucki
Adresul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
Kontakttel.: (34) 319 60 33
(34) 319 60 93

fax: (34) 319 60 81

email: sekretariat@opatow.gmina.pl
WWWwww.opatow.gmina.pl
Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Sośniak
email: wojt@opatow.gmina.pl

Przewodniczący Rady GminyMirosław Szewczuk
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Sekretarz Gminy 
Skarbnik GminyMartyna Drzazga-Soboniak
email: skarbnik@opatow.gmina.pl
Konto

Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Opatów

IBAN: PL 50 82501013 2101 0000 0013 0002
BIC (SWIFT-Code): POLUPLPR

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przejdź do platformy SEKAP


Przejdź do platformy ePUAP

Adres skrytki Urzędu Gminy w Opatowie na ePUAP:

/3n076eybm7/SkrytkaESP

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Opatów dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)jorlowski@opatow.gmina.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.

 

 

Opatów, maj 2018 r. 

 Administrator Danych Osobowych

 


[1]  Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą