główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sołectwa

SOŁECTWA

Lp. Sołectwo Sołtys Telefon 1. Brzezinki Zbigniew Oziębała 791 713 982 2. Iwanowice Duże Andrzej Schön 605 342 403 3. Iwanowice Małe Jan Ślusarczyk 660 894 361 4. Iwanowice-Naboków Barbara Janic 667 435 326 5. Opatów Tomasz Macherzyński 695 645 962 6. Waleńczów Stanisław Olszewski 605 168 371 7. Wilkowiecko Jerzy Grzeliński 784 474 527 8. Złochowice Ryszard Kotas 34 318 05 15 9. Zwierzyniec Drugi Piotr Ślusarczyk 515 459 657 10. Zwierzyniec Pierwszy Henryka Sitek 698 760 777

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:20

2. Sesje

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencj...

Utworzony: 2014-11-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 10:48

3. Rok 2017

Wyniki postępowania - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy...

Gmina Opatów ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów Tel./faks 34 319 60 93/ 34 319 60 81 e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl ZPU.271.2.2017 Opatów dn. 03.08.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających a...

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 16:46

4. Rok 2017

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 004S Złochowice - Waleńczów, gmina Opatów.

Ogłoszenie nr 562256-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Opatów: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 004S Złochowice – Waleńczów, gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego. O zamówienie m...

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-03 12:34

5. Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 ...

Utworzony: 2012-01-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 14:27

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgro...

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4 obręb Wilkowiecko”.

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 12:43

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że 1 sierpnia 2017r., to data początku składania wniosków o: świadczenia wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+" świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017r. zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny , rozpoczynający się 1 listopada 2017r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ni...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 15:33

8. Rok 2017

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów oraz jego tra...

Ogłoszenie nr 552198-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Opatów: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów oraz jego transport i utylizacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, k...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 13:55

9. Rok 2017

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2017 Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najba...

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 11:18

10. Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA (Kadencja 2014-2018)

1. Chyra Józef - Przewodniczący 2. Pośpiech Robert - Z-ca Przewodniczącego 3. Floriański Mieczysław - członek 4. Kotowicz Tomasz - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:43

11. Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2...

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian. 1. Ślusarczyk Jan - Przewodniczący 2. Heluszka Jacek - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Biernacki Leszek - członek 5. Floriański Mieczysław - członek 6. Grzyb Mirosław - członek 7. Grzyb Stanisław - członek 8. Kotowicz Tomasz - członek 9. Zając Dariusz - członek 10. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:42

12. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2014-2018)

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący 2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Rojszczyk Piotr - członek 5. Szewczuk Mirosław - członek 6. Ślusarczyk Jan - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:41

13. Petycje - 2017r.

Petycja z dnia 9.06.2017r. dot. zamieszczenia na stronie baneru mikroporady

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 08:02

14. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (Kadencja 2014-2018)

1. Rojszczyk Piotr - Przewodniczący 2. Grzyb Mirosław - Z-ca Przewodniczącego 3. Chyra Józef - członek 4. Heluszka Jacek - członek 5. Łacny Witold - członek 6. Pośpiech Robert - członek 7. Szewczuk Mirosław - członek 8. Zając Dariusz - członek 9. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 11:57

15. Sekretarz

SEKRETARZ GMINY OPATÓW

tel.(034) 319 60 93 e-mail: sekretarz@opatow.gmina.pl Do zadań Sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu, kontrolowanie prawidłowości organizacji wewnętrznej i skuteczności pracy referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, koordynowanie działalności kontrolnej nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewnienie terminowego załatwienia spraw ob...

Utworzony: 2003-06-03 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 09:45

16. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

GMINA OPATÓW Rodzaj gmina wiejska Lokalizacja woj. śląskie pow. kłobucki Adres ul. Tadeusza Kościuszki 27 42-152 Opatów Kontakt tel.: (34) 319 60 33 (34) 319 60 93 fax: (34) 319 60 81 email: sekretariat@opatow.gmina.pl WWW www.opatow.gmina.pl Wójt Gminy mgr inż. Bogdan Sośniak email: wojt@opatow.gmina.pl Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Witold Łacny email: sekretariat@opatow.gmina.pl Sekretarz Gminy mgr Jerzy Szyja email: sekretarz@opatow.gmina.pl Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik email: ska...

Utworzony: 2006-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 09:41

17. Rok 2017

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowoś...

Opatów dn. 12.07.2017 r. ZPU 271.1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: ZTHU Stanisław Krupiński ul. Wesoła 13, 42-263...

Utworzony: 2017-07-12 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 10:06

18. Rok 2015

Rok 2015

Utworzony: 2015-02-18 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 14:20

19. Rok 2017

Rok 2017

Utworzony: 2017-04-07 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 14:17

20. Rok 2017

Rok 2017

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Utworzony: 2017-02-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 13:21