główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2018 - Efekty

PODPROGRAM 2018 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie z terenu województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, gminie Opatów przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień ...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 11:37

2. Rok 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarow...

09.08.2019r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 12:46

3. Rok 2019

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolny...

Opatów, dn. 08.08.2019 r. SP O-ów. 26.2/08.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w roku szkolnym 2019/2020” I. ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa w Opatowie reprezentowana przez p. Barbarę Paliwodę - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 1, 42-152 Opatów; tel. 343196109 e-mail: opatowszkola@op.pl II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone je...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:39

4. Rok 2019

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/pose...

Opatów, 08 sierpień 2019 r. ZPU 271.7.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 1. Zamawiający Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, tel./fax: 34 3196093/ 3196081, e-mail: rpuchala@opatow.gmina.pl, zaprasza do złożenia ofert na: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowi...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 10:15

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów”

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 15:28

6. Złochowice

ZŁOCHOWICE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCHOWICACH Złochowice, ul. Wesoła 3 42-151 Waleńczów tel. (034) 318-05-41 Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Małgorzata SŁAWUTA

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 09:54

7. Rok 2019

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednos...

Ogłoszenie nr 565849-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. Gmina Opatów: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, ...

Utworzony: 2019-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 09:39

8. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-29 09:28

9. Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują: na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna; na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat; na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej; na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych a...

Utworzony: 2013-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 14:41

10. Świadczenie "Dobry start" 300+

Świadczenie "Dobry start" 300+

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Wnioski można złożyć już od 1 lipca. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szko...

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 13:30

11.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Okres zasiłkowy 01.07.2019 - 31.05.2021 Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 13:11

12. Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze "500+"

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sie...

Utworzony: 2016-03-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 12:55

13. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowyc...

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów"

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 15:46

14. Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-07-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 10:21

15. Petycje - 2019r.

Petycja dot. modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem paliw ekologicznych

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 15:40

16. Petycje - 2019r.

Petycja dot. redukcji kosztów związanych z korzystanie z usług telekomunikacyjnych

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 15:39

17. Podatek leśny

PODATEK LEŚNY

Stawki podatku leśnego zawarte są w Monitorze Polskim z 2014r. poz. 955.

Utworzony: 2003-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 11:49

18. Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynikają z UCHWALE NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

Utworzony: 2003-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 11:46

19. Rok 2019

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osob...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 10:00

20. Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok zawarte są w UCHWALE NR 223/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Utworzony: 2003-12-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 09:02