główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:56

2. Urząd

Urząd

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:51

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:47

4. za rok 2020

Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w fundus...

Sprawozdania finansowe za 2020 rok (wszystkie jednostki): Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 16:03

5. Ogłoszenia przetargów 2021 rok

ZPU.271.3.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho...

Pełna dokumentacja przetargu jest dostępna na platformie zakupowej

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-04 18:13

6. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 28/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXVIII Z...

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-02 10:11

7. Rok 2021

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego m...

Utworzony: 2021-05-21 | Zmodyfikowany: 2021-06-01 12:53

8. Rok 2021

Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie ...

Na sesji Rady Gminy Opatów, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 1400 w sali budynku przy ul. Kościuszki nr 1 , Wójt Gminy Opatów przedstawi raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów: http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=908&x=71&y=970&n_id=2958 Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) przedmi...

Utworzony: 2021-06-01 | Zmodyfikowany: 2021-06-01 10:02

9. Rok 2021

Raport o stanie gminy za 2020 rok

Utworzony: 2021-05-31 | Zmodyfikowany: 2021-05-31 15:36

10. Mieszkania

MIESZKANIA

Wynajem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu Wymagane dokumenty: Wniosek, w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wnioskodawca składa oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarł umowę najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć do wniosku), deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego, dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyr...

Utworzony: 2003-07-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-26 11:07

11. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie".

Utworzony: 2021-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-05-25 15:47

12. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-05-19 12:11

13. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:30–15:30 Uwagi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy: co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...

Utworzony: 2010-11-30 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 13:46

14. Rok 2021

Protokół nr XXVII/2021

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 10:12

15. Rok 2021

Protokół nr XXVI/2021

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 10:07

16. Rok 2021

Protokół nr XXV/2021

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 10:04

17. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przepro...

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy granicy z Gminą Opatów, dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą"

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-05-12 12:01

18. Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. DZ.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Opatów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-11 13:36

19. Wnioski/Formularze do pobrania

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 14:18

20. Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze "500+"

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące. Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec ro...

Utworzony: 2016-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 14:17