główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 09:34

2. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 14/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIV ZWYC...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 11:39

3. Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 09:19

4. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczal...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 23:23

5. Rok 2019

Wyniki postępowania - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00...

Opatów, dnia 28.11.2019 r. ZPU 271.11.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY WYKONAWCY POSTĘPOWANIA ZPU 271.11.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spła...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 11:47

6. Rok 2019

Protokół nr XIII/2019

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 08:42

7. Rok 2019

Protokół nr XII/2019

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 08:41

8. Rok 2019

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie ...

Ogłoszenie nr 623142-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Gmina Opatów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 12:07

9. Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)

Postanowienie 13/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIII ZWY...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 11:40

10. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, woj. śląskie".

Utworzony: 2019-11-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-17 23:04

11. Rok 2019

Wyniki postępowania zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia uli...

Opatów, dnia 14.11.2019 r. ZPU 271.10.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY WYKONAWCY POSTĘPOWANIA ZPU 271.10.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01....

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 12:12

12. Rok 2019

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Komunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 06.11.2019r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.71.2019 z dnia 5 listopada 2019r., zapraszam organiza...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:35

13. Rok 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przest...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 09:53

14. Struktura Urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Utworzony: 2003-05-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 15:14

15. Rok 2019

Protokół nr XI/2019

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 12:51

16. Rok 2019

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ...

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Opatów, w miejscowości Iwanowice Duże Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z ...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 08:28

17. Rok 2019

Wykaz Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy

WYKAZ nr 4/2019 – Wykaz nieruchomości, będących własnością gminy opatów, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 08:04

18. Rok 2019

Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na...

Ogłoszenie nr 613276-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. Gmina Opatów: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącz...

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 11:53

19. Rok 2019

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych Nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Pierwszych Przetargów Ustnych Nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Opatów

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 12:59

20. Rok 2019

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2019 roku (2...

Opatów 28.10.2019r. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2019 roku. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam: Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych: roczna – 5.178,16 zł (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy). miesięczna – 431,51 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdzies...

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:53