główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze: Nr 1 w Opatowie, Nr 2 w Opatowie, Nr 3 w Iwanowicach Dużych, Nr 4 w Waleńczowie, Nr 5 w Wilkowiecku, Nr 6 w Złochowicach, Nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym, informują, że w dniu wyborów samorządowych – 21 października 2018 roku – rozpoczynają pracę od godz. 6.00 Lokale wyborcze czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 15:27

2. Wybory Samorządowe 2018

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 15:20

3. Usuwanie drzew - 2018 rok

Wniosek

Lp. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1. Nr wpisu 6/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: wierzba szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 330cm, rosnącego na działce nr 756/3 w miejscowości Opatów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.45.2018 4. Data złożenia 25.09.2018r. 5. Dane wnioskodawcy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kuźniczka 32 42-152 Opatów 6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Załącznik mapowy. 7. Nazwa orga...

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 12:20

4. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 5/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: wierzba szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 375, 170, 180 i 160cm, brzoza szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 65cm, rosnących na działce nr 948/2 w miejscowości Waleńczów. 3. Znak sprawy DŁ.6131.30.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 4.07.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy P.P.H. „SAGAN” Spółka Jawna ul. 11 Listopada 24 42-100 Kłobuck 6...

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 12:04

5. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 2/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 190, 140 i 170cm, rosnących na działce nr 184 w miejscowości Wilkowiecko. 3. Znak sprawy DŁ.6131.6.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 6.02.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa Złochowice, ul. Kościelna 1 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Opatów ul. Kośc...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 09:36

6. Usuwanie drzew - 2018 rok

Decyzja

Lp. Decyzja 1. Nr wpisu 4/2018 2. Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na usunięcie drzewa: modrzew szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 106cm, rosnącego na działce nr 448/4 w miejscowości Złochowice. 3. Znak sprawy DŁ.6131.28.2018 4. Miejsce i data wydania Opatów, 4.06.2018r. 5. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck 6. Nazwa organu, który wydał decyzję Wójt Gminy Opatów ul. Kościuszki 27 42-152 Opatów 7. Miejsc...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 09:30

7. Rok 2018

Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i ...

Opatów, 17 października 2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 2. Określenie stanowiska: Główny księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata i miejsce zamieszkania: Andrzej Obersztyn, zam. Ostrowy nad Okszą 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się ...

Utworzony: 2018-10-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-17 15:19

8. Rok 2018

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko ...

Opatów, 16.10.2018 r. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM Opatów Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 1. Obersztyn Andrzej Ostrowy nad Okszą 2. Błaszczyk Przemysław Wrzosowa W/w kandydaci spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Kierownik ZGKiM mgr Robert Puchała

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 15:06

9. Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 09:03

10. Rok 2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarow...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPATÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1...

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 08:56

11. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego m...

Utworzony: 2015-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 08:17

12. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 4 października 2018r. o za...

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 11:38

13. Wybory Samorządowe 2018

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 16:36

14. Rok 2018

Informacja o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko - zastępstwo Głównego Księ...

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 17:35

15. Rok 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego w Zakładzie Go...

Opatów, 02.10.2018 r. Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony - 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo. Planowane zatrudnienie: Październik 2018 r. I. Wy...

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:35

16. Rok 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego w Zakładzie Go...

Opatów, 12.09.2018 r. Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony - 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo. Planowane zatrudnienie: Październik 2018 r. I. Wy...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:14

17. Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2...

Przewodniczący Komisji informuje, ze posiedzenie Komisji z dnia 26 stycznia 2017r zostaje przeniesione na dzień 27 stycznia 2017r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian. 1. Ślusarczyk Jan - Przewodniczący 2. Heluszka Jacek - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Biernacki Leszek - członek 5. Floriański Mieczysław - członek 6. Grzyb Mirosław - członek 7. Grzyb Stanisław - członek 8. Kotowicz Tomasz - członek 9. Zając Dariusz - członek 10. Zalski Andrzej - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 10:37

18. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2014-2018)

1. Biernacki Leszek - Przewodniczący 2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarek Artur - członek 4. Rojszczyk Piotr - członek 5. Szewczuk Mirosław - członek 6. Ślusarczyk Jan - członek

Utworzony: 2014-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 10:36

19. Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 r. w sp...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 16:23

20. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 1 października 2018 r. o p...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 15:59