główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

CV (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zastępca Wójta Gminy (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (1)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (1)

Regulamin (1)

Kompetencje (1)

Sesje (0)

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) (43)

Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) (2)

Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów (2)

Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów (1)

Protokoły z sesji (0)

Rok 2022 (7)

Rok 2021 (11)

Rok 2020 (10)

Rok 2019 (11)

Rok 2018 (14)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (1)

Interpelacje i zapytania radnych (10)

Dyżury radnych (1)

Kluby radnych (1)

Komisje Rady (1)

Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)

Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (1)

Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) (1)

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów (2)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (2)

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (2)

Komisja Rewizyjna (2)

Wspólne posiedzenia komisji (1)

Komórki organizacyjne (1)

Referaty Urzędu (0)

Referat Finansowy (1)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Numery kont (1)

Samodzielne stanowiska (1)

Radca Prawny (1)

Statut (3)

Regulamin (14)

Budżet (1)

Sprawozdania finansowe (Bilanse) (0)

za rok 2021 (1)

za rok 2020 (1)

za rok 2019 (1)

za rok 2018 (1)

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (0)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Uchwały (0)

Rok 2022 (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (2)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

I Kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (1)

IV Kwartał (1)

Rok 2007 (1)

I kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (1)

IV Kwartał (1)

Rok 2006 (1)

I Kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (1)

IV Kwartał (1)

Rok 2005 (1)

I Kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (1)

IV Kwartał (1)

Rok 2004 (1)

I Kwartał (1)

II Kwartał (1)

III Kwartał (1)

IV Kwartał (1)

Rok 2003 (1)

IV Kwartał (1)

III Kwartał (1)

II Kwartał (7)

I Kwartał (6)

Podatki i opłaty lokalne (1)

Podatek od nieruchomości (1)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Podatek od posiadania psów (1)

Opłata targowa (1)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (1)

Podmiot opodatkowania (1)

Przedmiot opadatkowania (1)

Termin powstania obowiązku podatkowego (1)

Termin płatności (1)

Ulgi i umorzenia (1)

Akty prawa miejscowego (1)

Raport o stanie gminy (0)

Rok 2022 (2)

Rok 2021 (2)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (2)

Informacje Urzędu (0)

Projekty Uchwał (2)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2022 (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (4)

Rok 2019 (3)

Rok 2018 (3)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (3)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2013 (7)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (2)

Rok 2010 (6)

Rok 2009 (18)

Rok 2008 (3)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (7)

Rok 2005 (5)

Informacje o środowisku (0)

Usuwanie drzew - 2022 rok (9)

Usuwanie drzew - 2021 rok (10)

Usuwanie drzew - 2020 rok (14)

Usuwanie drzew - 2019 rok (12)

Usuwanie drzew - 2018 rok (14)

Usuwanie drzew - 2017 rok (20)

Usuwanie drzew - 2016 rok (140)

Usuwanie drzew - 2015 rok (248)

Usuwanie drzew - 2014 rok (184)

Usuwanie drzew - 2013 rok (170)

Usuwanie drzew - 2012 rok (104)

Usuwanie drzew - 2011 rok (118)

Usuwanie drzew - 2010 rok (82)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok (5)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok (6)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok (4)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok (12)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok (6)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok (6)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok (5)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok (7)

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok (3)

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2011 rok (0)

Informacje dotyczące łowiectwa (2)

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów (1)

Wykaz wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego (1)

Plan zagospodarowania przestrzennego (2)

Gospodarka Odpadami (7)

KOMUNIKATY (0)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (2)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (5)

Rok 2016 (7)

Rok 2015 (7)

Rok 2014 (4)

Rok 2013 (3)

Rok 2012 (3)

Rok 2011 (4)

Rok 2009 - 2010 (10)

EMISJA OBLIGACJI (0)

Rok 2014 (2)

Rok 2018 (1)

Rok 2020 (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie (4)

Zadania realizowane przez GOPS (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Komunikaty/Ogłoszenia (2)

Ewidencje i rejestry (0)

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej (1)

Przeciwdziałanie przemocy (3)

Świadczenia rodzinne (1)

Fundusz alimentacyjny (1)

Wnioski/Formularze do pobrania (10)

Karta Dużej Rodziny (3)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (7)

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów (1)

Program Rodzina 500+ (1)

Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" (1)

Świadczenie "Dobry start" 300+ (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1)

Informacje (11)

OŚWIATA (0)

Gminny Zespół Oświaty (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Szkoły Podstawowe (1)

Iwanowice Duże (1)

Opatów (1)

Waleńczów (1)

Wilkowiecko (1)

Złochowice (1)

Zwierzyniec Pierwszy (1)

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci (0)

Rok 2022 (2)

Rok 2021 (2)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (2)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (2)

Kontrola zarządcza (0)

Rok 2022 (0)

Rok 2021 (1)

Zamówienia poniżej 130 000 zł (0)

Rok 2022 (13)

Rok 2021 (3)

Jednostki pomocnicze (1)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (10)

Instytucje kultury (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie (1)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (2)

Oferty (1)

Organizacje pozarządowe (0)

Rok 2022 (3)

Rok 2021 (4)

Rok 2020 (4)

Rok 2019 (3)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2015 (2)

Rok 2014 (0)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)

Petycje (1)

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (4)

Petycje - 2017r. (1)

Petycje - 2019r. (5)

Petycje - 2020r. (1)

Petycje - 2021r. (6)

Petycje - 2022r. (11)

Kontrole (3)

Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 (2)

Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

WYBORY i REFERENDA (5)

Wybory Prezydenckie 2010 (3)

Wybory Samorządowe 2010 (12)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 (8)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (14)

Wybory Samorządowe 2014 (21)

Wybory Prezydenckie 2015 (11)

Referendum 2015 (12)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (14)

Wybory Samorządowe 2018 (24)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (13)

Wybory Prezydenckie 2020 (20)

Wybory ławników (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (0)

Wójt - SOŚNIAK Bogdan (1)

Urząd - KARKOWSKA Iwona (1)

Urząd - KOWALIK Zbigniew (1)

Urząd - SZYJA Jerzy (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert (1)

Rada Gminy - ŁACNY Witold (1)

Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław (1)

Rada Gminy - BUGAJ Wiesława (1)

Rada Gminy - BIERNACKI Leszek (1)

Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz (1)

Rada Gminy - KASPRZAK Henryk (1)

Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz (1)

Rada Gminy - KOTAS Ryszard (1)

Rada Gminy - OLCZYK Ryszard (1)

Rada Gminy - POŚPIECH Robert (1)

Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław (1)

Rada Gminy - SŁABY Stanisław (1)

Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław (1)

Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew (1)

Rada Gminy - CHYRA Józef (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (0)

Wójt (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Urząd (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2009 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2011 (0)

Wójt (0)

Urząd (0)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2012 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 (0)

Wójt (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2020 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2021 (0)

Wójt (1)

Urząd (1)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rada Gminy (1)

Druki Oświadczeń (1)

Informacje nieudostępnione (1)

Strategia RIT Subregion Północny (1)

Nabór na wolne stanowiska pracownicze (0)

Rok 2008 (3)

Rok 2009 (4)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (5)

Rok 2013 (3)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (9)

Rok 2016 (2)

Rok 2017 (3)

Rok 2018 (8)

Rok 2019 (3)

Rok 2020 (2)

Rok 2021 (2)

Rok 2022 (2)

Projekty UE (0)

Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" (1)

Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. (1)

Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" (1)

Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL (10)

Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" (7)

Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" (1)

Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" (2)

Redakcja Biuletynu (1)

Deklaracja dostępności (1)

Koordynator ds. dostępności (1)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)