główna zawartość
artykuł nr 1

SEKRETARZ GMINY OPATÓW

Funkcję Sekretarza Gminy pełni - Iwona Karkowska
tel.(034) 319 60 93 e-mail: sekretarz@opatow.gmina.pl

Do zadań Sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu,
  • kontrolowanie prawidłowości organizacji wewnętrznej i skuteczności pracy referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
  • koordynowanie działalności kontrolnej nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy,
  • zapewnienie terminowego załatwienia spraw obywateli, skarg, podań i wniosków,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
  • nadzorowanie, przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych,
  • zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w Urzędzie,
  • zapewnienie warunków pracy w Urzędzie oraz spraw socjalno bytowych pracowników,
  • ogłaszanie uchwał Rady oraz prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie go do powszechnego użytku w siedzibie Urzędu.

W czasie dłuższej nieobecności Wójta zastępuje go sekretarz.