główna zawartość
artykuł nr 1

SAMODZIELNE STANOWISKA

NA SAMODZIELNYCH STANOWISKACH PRACY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:

W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH

1. Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Zarządu , Komisji, w tym:
A/ organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Gminy i jej komisji,
B/ opracowywanie materiałów z obrad Rady Gminy, przekazywanie właściwym stanowiskom oraz koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady,
C/ zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady Gminy,
D/ prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii rady i komisji,
E/ wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi rady i jej organów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,
F/ wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu RP, Rady Gminy i Rad Sołeckich, Prezydenta, ławników,
G/ przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom pracy oraz koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji.

2. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnianie go w miarę potrzeb.

3. Prowadzenie kroniki gminy.

4. Prowadzenie spraw z zakresu kadr i szkolenia.

5. Prowadzenie spraw w zakresie bhp i p. poż.

6. Obsługa załatwiania skarg i wniosków obywateli.

7. Wykonywanie zaopatrzenia i realizacji spraw socjalnych pracowników.

8. Prowadzenie kancelarii i sekretariatu Wójta.

9. Prowadzenie archiwum zakładowego.

10. Obsługa ksero.

11. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu.

12. Zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania Urzędu oraz zabezpieczenia mienia Urzędu i jego ochrona, zapewnienia prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.

13. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,

14. Przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.

15. Wywieszenie w siedzibie Urzędu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane

W ZAKRESIE SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

1. Zapewnienie właściwej bazy materiałowo – technicznej funkcjonowania Urzędu.

2. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w środki trwałe, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i materiały biurowe dla potrzeb urzędu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 119, poz.773 z 1998 r. późn. zm).

3. Prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów i ilościowo-wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia).

4. Ocena przydatności składników majątkowych oraz stawianie wniosków dotyczących zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych.

5. Organizowanie kontroli wewnętrznej w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego.

6. Gospodarowanie pieczęciami i tablicami informacyjnymi.

7 Prowadzenie ewidencji świadczeń i usług socjalnych.

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH

Zadania zlecone

1. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

2. Prowadzenie ewidencji ludności.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

4. Prowadzenie spraw z zakresu wojskowego obowiązku meldunkowego.

5. Przygotowuje dokumentację do prowadzenia ewidencji ludności w czasie wojny.

6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

7. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie z kosztów sądowych osób fizycznych.

8. Administrator bezpieczeństwa informacji – ochrona danych osobowych.

9. Ochrona danych osobowych.

10. Prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń.

11. Wydawanie zezwoleń na zbiórki przeprowadzone na obszarze gminy lub jej części.

12. Uzgadnianie czasu i trasy procesji lub pielgrzymki na drogach publicznych.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Zadania własne

14. W zakresie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

15. W zakresie ustawy prawo prasowe:
a/ udzielanie prasie informacji o swojej działalności,
b/ udzielanie prasie odpowiedzi na przekazaną krytykę prasową,

W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Zadania zlecone

1. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.

Zadania własne

1. Przygotowuje i realizuje uchwały w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

2. Przygotowuje i realizuje uchwały w zakresie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Opracowuje projekty szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzi kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

4. Przygotowuje projekty regulaminu targowisk i ich kontroli, określa zasady zezwolenia na prowadzenie targowisk przez inne podmioty gospodarcze.

5. Przygotowuje projekty uchwał w sprawie godzin otwierania i zamykania placówek handlowo – gastronomicznych i usługowych i kontroluje ich realizacje.

6. Wyraża zgodę na utworzenie apteki otwartej, zmianę jej trybu i unieruchomienie apteki.

W ZAKRESIE OŚWIATY I KULTURY

Zadania własne

1. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli.

2. Realizacja prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Organizacja dowozu dzieci do szkoły.

4. Przyjmowanie do wykonania zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Organizuje konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.

6. Prowadzenie działań zmierzających do podpisania aktu założycielskiego i nadanie statutu nowo powstałej placówce oświatowej.

7. Realizuje zadania organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy dyrektorów przedszkoli i szkół.

8. Przygotowuje materiały do tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek.

9. Przygotowuje projekty statutu biblioteki.

10. Zapewnia bibliotekom odpowiednie warunki działania, a w szczególności dostarczenie lokali z odpowiednim wyposażeniem, środków finansowych, doskonalenie pracowników oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej.

11. Stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

12. Przygotowuje projekty dokumentów związanych z organizacją, tworzeniem placówek kulturalnych i nadawaniem im statutów.

13. Przygotowuje projekty dokumentów związanych z likwidacją placówki kulturalnej.

14. Współdziała w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udziela im pomocy w realizacji ich zadań.

15. Realizuje zadania związane z budową urządzeń kultury fizycznej.

16. Zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się.

17. Popularyzuje walory rekreacji ruchowej.

18. Organizuje zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjnych.

19. Szkoli kadrę instruktorów i kieruje ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

20. Tworzy, utrzymuje i udostępnia bazę sportowo- rekreacyjną.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Zadania własne

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowym a w szczególności :
1/ przygotowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2/ podejmowanie czynności zmierzających do umieszczenia osób uzależnionych od alkoholu w zakładach lecznictwa odwykowego,
3/ współdziałanie z instytucjami i osobami fizycznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
4/ obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Opracowywanie projektów uchwał w zakresie realizacji zadań z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poprzez przygotowanie propozycji ustalenia dla terenu gminy innych niż ustalono ustawowo stref wolnych od dymu tytoniowego.

3. Wykonywanie zadań w zakresie organizowania i koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia właściwych form opieki nad osobami potrzebującymi pomocy.

5. Współdziałanie z Zakładami Opieki Zdrowotnej i Śląską Kasą Chorych w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie gminy.

6. Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W SPRAWACH POZOSTAŁYCH

Zadania zlecone

1. Zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służb zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgony na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości.

2. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zadania własne

1. Tworzy mieszkaniowy zasób gminy i dysponuje nim w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z 2001r).

2. Określa zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

3. Określa wysokość czynszów regulowanych na obszarze gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

4. Określa z jakimi osobami umowy najmu lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz wysokości stawek czynszu za najem tych lokali.

5. Przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe oraz wstrzymuje je, jak również decyduje o rozszerzeniu uprawnienia do dodatku mieszkaniowego na niektóre kategorie osób.

6. Prowadzi sprawy związane z wykorzystaniem dotacji celowej budżetu Państwa na dofinansowanie wpłat dodatków mieszkaniowych.

7. Sprawuje opiekę nad grobami wojennymi.

8. Zakłada i rozszerza cmentarze komunalne.

9. Planuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

10. Planuje i organizuje oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansuje oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy dla których gmina jest zarządcą.

11. Opracowuje projekt do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opiniuje go i wykłada do publicznego wglądu, w celu przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia.

W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.

Współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie ewidencji pojazdów w kontekście prowadzenia podatku od środków transportowych.

W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zadanie zlecone

1. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej, nadzorowanie i koordynowanie wykonawstwa w/w dokumentów w zakładach i instytucjach na administrowanym terenie.

2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie.

3. Prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, szkoleń ludności w zakresie samoobrony oraz udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży.

4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń jak również prowadzenia okresowych treningów sprawdzających jego funkcjonowanie.

5. Organizowanie i prowadzenie ewakuacji załóg zakładów pracy i ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielanie pomocy poszkodowanym.

6. Przygotowanie i realizacja zaciemnienia i wygaszenia oświetlenia w wsiach, zakładach pracy i środkach transportu.

7. Tworzenie, przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej.
8. Opracowywanie wniosków i propozycji do planów świadczeń osobistych i rzeczowych ludności i zakładów pracy.

9. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów ewakuacji przyjęcia ludności na terenie gminy z rejonów zagrożonych.

10. Realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach ratunkowych w rejonie porażenia ludzi.

11. Zapewnienie dostawy wody pitnej dla ludności, zakładów pracy, przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.

12. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną.

13. Współdziałanie w planowaniu potrzeb sił medyczno – sanitarnych dla potrzeb OC gminy oraz w zorganizowaniu zastępczych miejsc szpitalnych i warunków sanitarnych i środków farmaceutycznych.

14. Udział w pracach przygotowania pomocy społecznej na czas wojny, zorganizowaniu zastępczych domów opieki społecznej.

15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany sprzętu OC i umundurowania.

16. Prowadzenie rejestracji, poboru do wojska oraz realizowanie określonych zadań związanych z zapewnieniem uzupełnienia sił zbrojnych.

17. Prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych należących do kompetencji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych a w szczególności :
1/ ochrony informacji niejawnych,
2/ ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
3/ zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4/ kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5/ przeprowadzania okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentacji,
6/ opracowywania planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji,
7/ prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

18. Realizacja innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności zadań ustalonych przez szefa OC Kraju.

19. Prowadzi sprawy z zakresu organizacji i zabezpieczenia akcji kurierskiej.
1/ opracowuje dokumenty i przygotowuje do działania stały dyżur,
2/ opracowuje i utrzymuje w stałej aktualności plany realizacji zestawów zadań przewidzianych do wykonania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
3/ wydaje decyzje dotyczące zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydaje decyzje o odszkodowania w tych sprawach,
4/ prowadzi sprawy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej poprzez:
a/ zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
b/ zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych przedmiotów związanych z ochroną p.poż.
c/ prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego straży, inne sprawy związane z zapewnieniem obsługi jednostek straży,
d/ współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi i innymi jednostkami na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W ZAKRESIE SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

Zadania własne

1. Przygotowuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Sporządza studium i przygotowuje uchwałę o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

3. Przygotowuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając granice obszaru objętego planem, przedmiot i zasięg jego ustaleń.

4. Przyjmuje wnioski o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Prowadzi czynności związane ze sporządzaniem i procesem legislacyjnym projektu planu w tym przygotowuje uchwałę o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów.

6. Dokonuje oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

7. Wydaje decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z przepisami prawa i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub odmawia wydania takich ustaleń w przypadku braku zgodności z nimi.

8. Bada zgodność decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

9. Prowadzi negocjacje w sprawie warunków realizacji zadań rządowych.

10. Współdziała z administracją rządową w zakresie realizacji uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego.

11. Planuje i przygotowuje dokumentację prawną i techniczną inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy.

12. Prowadzi remonty kapitalne oraz bieżące budynków będących własnością gminy.

13. Współdziała z jednostkami w zakresie gospodarki energetycznej.

14. Współdziała z placówkami łączności w zakresie rozbudowy i utrzymania sieci.

15. Wyposaża grunty wchodzące do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

W ZAKRESIE SPRAW ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, GEOLOGII, GEODEZJI I MIENIA KOMUNALNEGO

Zadania własne

1. Opracowuje projekt zgody na zbycie, zmianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych.

2. Zatwierdza akt zbycia udziału we wspólnocie.

3. Rekultywuje i melioruje grunty przeznaczone na pracownicze ogrody działkowe.

4. Doprowadza urządzenia infrastruktury technicznej do pracowniczych ogródków działkowych.

5. Czuwa nad utrzymaniem porządku i czystości na terenach przylegających do pracowniczych ogródków działkowych.

6. Wnioskuje o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

7. Wykłada na okres 30 dni projekt planu zagospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych, istniejących wokół zakładów przemysłowych.

8. Zawiadamia właścicieli gruntów o wyłożeniu planu.

9. Przygotowuje sprzedaż, przekazanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych.

10. Przygotowuje przejęcie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów.

11. Przygotowuje przekazanie odpłatnie w zarząd grunty gminne komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

12. Użycza na krótki czas grunty osobom fizycznym, komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

13. Przygotowuje sprzedaż lub przekazanie w wieczyste użytkowanie gruntów rolnych, sprzedaż budynków, lokali i innych urządzeń rolnych w drodze przetargu.

14. Wypłaca odszkodowanie za grunty wydzielone przy podziale nieruchomości pod nowe ulice.

15. Tworzy zasoby gruntów na cele zabudowy wsi.

16. Przeprowadza postępowanie w celu wdrażania realizacji skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego.

17. W zamian za scalenie, przygotowuje przekazanie właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiedniej ilości działek budowlanych lub dokonuje rozliczenia w gotówce.

18. Aktualizuje zmiany w księgach wieczystych.

19. Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

20. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

21. Koordynuje działania w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich na terenie gminy, w tym ustalenie liczby rozpłodników, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o celowości zakupu rozpłodnika.

22. Powołuje biegłych do wyceny nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia takie jak wodociąg i kanalizacja.

23. Realizuje zagadnienia z zakresu nazewnictwa ulic, numeracji nieruchomości, umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów, oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.

24. Zatwierdza statut spółki, wspólnoty gruntowej oraz jego zmiany.

25. Zatwierdza plan zagospodarowania i regulamin użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadza w tych planach i regulaminach zmiany i uzupełnienia.

26. Tworzy spółkę przymusową, nadawanie jej statutu oraz wyznacza organy spółki. Ustala wynagrodzenie dla osób nie będących członkami spółki wyznaczonych do organów spółki.

27. Wydaje postanowienia o zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.

28. Wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

29. Prowadzi postępowania związane z rozgraniczeniem nieruchomości.

30. Opiniuje projekty prac geologicznych.

31. Opiniuje udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin pospolitych.

32.Opiniuje koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin.

33.Opiniuje plan ruchu zakładu górniczego.

34.Opiniuje likwidację zakładu górniczego.

Zadania zlecone

35. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenia profilaktyki.

36.Analizowanie sytuacji w produkcji roślinnej oraz oddziaływanie na rzecz jej rozwoju.
Współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami rolnymi, w tym z wojewódzkim inspektoratem państwowej inspekcji ochrony roślin oraz z wojewódzkim ośrodkiem doradztwa rolniczego.

37.Prowadzenie kontroli oraz współdziałanie ze starostwem w zakresie wykonania kontroli dotyczących opłat obowiązkowego ubezpieczenia OC i budynków rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI WODNEJ

Zadania własne

1. Wprowadza ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

2. Ustala ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

3. Nakazuje użytkownikom maszyn lub urządzeń technicznych wykonania czynności ograniczających ich uciążliwości dla środowiska.

4. Wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

5. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

6. Przygotowuje materiały w sprawie uznania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew.

7. Zapewnia warunki niezbędne dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dba o utrzymanie porządku i czystości w szczególności poprzez:
1/ opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub inne odpady w ilości określonej w ustawie o odpadach,
2/ uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami,
3/ opracowanie programu ochrony środowiska w gminie,
4/ prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów,
5/ uzgadnianie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
6/ działania na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,
7/ określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
8/ organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
9/ znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
10/ opracowywanie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie,
11/ ustalanie stawek opłat oraz górnych stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
12/ wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, ochronie przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

8. Prowadzi obsługę gminnego funduszu ochrony środowiska.

9. Przygotowuje załatwienie roczne przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.

10. Ogłasza zatwierdzone zestawienie przychodu i wydatków w/w funduszu.

11. Tworzy ochronę prawną dla niektórych form ochrony przyrody określonych w ustawie o ochronie przyrody.

12. Podejmuje działania zmierzające do ochrony środowiska poprzez :
1/ ochronę lasów przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów odpadów i ścieków ,
2/ zapewnianie uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3/ ustalanie zasad służących ochronie środowiska wynikających z zasad równoważnego rozwoju,
4/ kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
5/ tworzenie, powoływanie i odwoływanie społecznej straży ochrony środowiska i przygotowanie projektu jej regulaminu, 6/ udzielenie pomocy organizacjom społecznym i ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
7/ występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeśli powstanie podejrzenie co do naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska.

13. Realizuje obowiązki i czynności wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o ochronie środowiska i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

14.Współpracuje z Inspekcją Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie monitoringu środowiska.

15.Zgłasza do Inspekcji Ochrony Środowiska wniosków o przeprowadzenie kontroli.

16.Przyjmuje informacje o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska i wprowadza obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowania akcji społecznej na rzecz ochrony nadzwyczajnej zagrożonego środowiska.

17.Wymierza kary pieniężne za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla
roślinności oraz przechowuje decyzje dotyczące powyższych spra w publicznie dostępnym rejestrze.

Z ZAKRESU PRAWA WODNEGO

Zadania własne

1. Zatwierdza ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.

2. Wydaje nakazy wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.

3. Organizuje drużyny ratownicze.

4. Zarządza ewakuację ludności z obszarów zagrożonych powodzią.

5. Prowadzi sprawy komitetu przeciwpowodziowego.

6. Ustala przejścia, przejazdy oraz miejsca przeznaczone do stałego korzystania z gruntów w związku z wykonywaniem rybactwa i wędkarstwa, określenia odszkodowania z tego tytułu na rzecz właścicieli gruntów.

7. Wydaje zakładom zezwolenia na składowanie na gruntach przybrzeżnych materiałów budowlanych i sprzętu oraz dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych.

8. Opiniuje projekty warunków korzystania z wód dorzecz.

9. Rozstrzyga spory o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego.

10. Wydaje pozwolenia wodno-prawne na zwykłe korzystanie z cudzej wody w warunkach i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

11. Przygotowuje upoważnienia do wejścia na grunt i do budynków w celu dokonania pomiarów, badań i wierceń lub innych podobnych czynności.

12. Ustala termin połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiednio z przewodami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

13. Podejmuje decyzje w sprawie ograniczenia na określonym obszarze pobierania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności, a także wprowadza opłaty za przekroczenie ustalonej dla zakładu ilości wody w wypadku niedoboru wody.

14. Wydaje decyzje nakazujące właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, a także obowiązku zapłaty odszkodowania.

Zadania zlecone

15. Zobowiązuje do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów.

16. Przyznaje odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.

17. Nakazuje właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające.

18. Nadzoruje spółki wodne.

19. Zatwierdza plany finansowo-rzeczowe.

20. Podwyższa składki na konserwację urządzeń melioracyjnych.

W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY

Zadania własne

1. Zgłasza wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmioty zasługujące na wciągnięcie do rejestru zabytków.

2. Składa wnioski o wpis do rejestru zabytków.

W ZAKRESIE DRÓG

Zadania własne

1. Wydaje opinie w sprawach:
a/ zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych,
b/ przebiegu dróg powiatowych,
1a/ przygotowuje uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych po uprzednim ustaleniu jej przebiegu i zasięgnięciu opinii zarządu powiatu kłobuckiego.

2. Zarządza siecią dróg gminnych.

3. Prowadzi działania w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i chodników.

4. Wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Kłobuckiego projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia.

5. Wydaje na dysponowanie terenem do celów budowlanych dla zgłoszenia instalowania reklam lub uzyskania pozwolenia na budowę reklam świetlnych lub podświetlanych poza terenem zabudowy, w pasach drogowych dróg gminnych.

6. Wydaje zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą w trybie jak w punkcie 4.

7. Wydaje zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej.

Zadania zlecone

8. Ustala udział jednostek w kosztach budowy, modernizacji utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia.

9. Współdziała w zakresie transportu zbiorowego.

10. Zawiera umowy o opłatę za umieszczenie reklam w pasie dróg gminnych.

11. Planuje i decyduje o wyrębie drzew w pasie dróg gminnych.

W ZAKRESIE PRAWA ŁOWIECKIEGO I LEŚNEGO

1. Opiniuje łowieckie plany hodowlane.

2. Współdziała z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.

3. Opiniuje wydzierżawienie obszarów łowieckich.

4. Prowadzi mediacje dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dot. wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub przy wykonywaniu polowania.

5. Uzgadnia wnioski dot. uznania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne.

6. Przeznacza grunty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia i opiniuje wnioski właścicieli gruntów dot. dotacji do zalesień.

7. Wykłada projekty planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

8. Ustala podatek leśny dla osób fizycznych w drodze decyzji Wójta zgodnie z miejscem położenia lasu.

9. Przyjmuje informacje o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno.

10. Opiniuje dotacje z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów.

Dostępne podkategorie:
Radca Prawny