główna zawartość
artykuł nr 1

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego: realizuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

Zadania zlecone

1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:

a/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b/ wstępowaniu w związek małżeński,
c/ wyborze nazwiska, jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa mężczyzna, kobieta, dzieci,
d/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
e/ uznaniu dziecka ,
f/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g/ zmianie imienia dziecka przed upływem 6-ci miesięcy od daty sporządzenia aktu,
h/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego.

3. Wydawanie decyzji i postanowień zezwalających na:

a/ zawarcie małżeństwa przed upływem ustalonego okresu wyczekiwania,
b/ sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
c/ uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
d/ odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
e/ zarejestrowanie w polskich księgach urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
f/ transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub wzmianki dodatkowej,
g/ przeglądanie ksiąg,
h/ wpisywanie treści wypisów do ksiąg stanu cywilnego z księgi utraconej,
i/ zastąpienie zniszczonej lub jej części odpisem /wtóropisem/,

4. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów. a/ wydawanie odpisów z aktu stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanym wpisie lub braku wpisu, o braku księgi lub aktu, b/ występowanie z wnioskiem o unieważnienie aktu w przypadku istnienia dwóch lub więcej aktów dot. tej samej osoby, stwierdzających to samo zdarzenie, c/ odnotowywanie w aktach wzmianek dodatkowych i przypisków, d/ przekazywanie zawiadomień do innych USC oraz określonych w przepisach organów i instytucji o sporządzanych aktach i zmianach w tych aktach, e/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną obywatela polskiego do czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego za granicą, f/ prowadzenie akt zbiorowych.

5. Dbanie o należyte przechowywanie, zabezpieczenie i konserwację ksiąg stanu cywilnego, skorowidz oraz akt zbiorowych.

6 Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

Dostępne podkategorie:
Numery kont