główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW

UCHWAŁY RADY GMINY W OPATOWIE (podjęte w 2003 roku)
Uchwały w sprawie:
 • 35. zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • 36. odwołania Kierownika USC
 • 37. zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia wyborów do organów sołectw
 • 38. powołania doraźnej Komisji Statutowej
 • 39. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Opatów
 • 40. zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • 41. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 r. i ustalenia absolutorium dla Wójta
 • 42. zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • 43. zmiany uchwały nr 12/III/2002 z dnia 12.12.2002 r.
 • 44. zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • 45. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • 46. nabycia nieruchomości gruntowych.
 • 47. zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • 48. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów (terenu w Waleńczowie i Iwanowicach Dużych)
 • 49. określenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia w Złochowicach
 • 50. zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • 51. przyjęcia statutu Gminy Opatów.
 • 52. określenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Kłobuckiego.
 • 53. zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 • 54. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • 55. zmiany uchwały dot. ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Opatów i określenia przedmiotu działania komisji.
 • 56. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 • 57. w sprawie wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2004-2007.
 • 58. w sprawie ustalenia diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 • 59. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.  
 • 60. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
 • 61. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku od posiadania psów na 2004 rok.
 • 62. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • 63. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.
 • 64. w sprawie zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług dostarczania wody na terenie działania Gminy Opatów - uchylona.
 • 65. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - uchylona.
 • 66. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany opłaty administracyjnej.
 • 67. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieku Zdrowotnej w Kłobucku.
 • 68. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
 • 69. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
 • 70. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2004 r.