główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 0120.1.12.2016 Wójta Gminy Opatów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów.

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.8 Wójta Gminy Opatów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 3

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Zarządzenie Nr 120.1.6.2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 4

Zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

Zarządzenie Nr 120.1.4.2013 Wójta Gminy Opatów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów

artykuł nr 5

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 6

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 7

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 8

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0152-11/2010 261.580 KB
artykuł nr 9

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 10

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie

artykuł nr 11

REGULAMIN

Zarządzenie Nr 0152-26/2003

Wójta  Gminy w Opatowie z dnia 9 września 2003r 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie.

    Na podstawie art. 33 ust.2 oraz art. 40  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami/  zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Opatów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Opatowie Nr XXXIII/151/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów, Pracownikom Samodzielnych Stanowisk Pracy i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem oznaczeń literowych  komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określonych w załączniku do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004r.