główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2011

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2010-2014)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 13/V/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2011 1.128 MB
UCHWAŁA NR 14/V/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2014 347.798 KB
UCHWAŁA NR 15/V/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opatów 59.705 KB
UCHWAŁA NR 16/V/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 59.107 KB
UCHWAŁA NR 17/VI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 124.386 KB
UCHWAŁA NR 18/VI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011 - 2014 281.820 KB
UCHWAŁA NR 19/VII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 134.198 KB
UCHWAŁA NR 20/VII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 108.679 KB
UCHWAŁA NR 21/VIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 228.274 KB
UCHWAŁA NR 22/VIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do uchwały wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011 - 2014 696.780 KB
UCHWAŁA NR 23/VIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 63.173 KB
UCHWAŁA NR 24/VIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wspomagania Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 60.045 KB
UCHWAŁA NR 25/IX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 60.055 KB
UCHWAŁA NR 26/IX/2011 RADY GMNY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania za 2010 rok. 207.823 KB
UCHWAŁA NR 27/IX/2011 RADY GMNY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2010 rok 211.123 KB
UCHWAŁA NR 28/IX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2010 213.393 KB
UCHWAŁA NR 29/IX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 241.814 KB
UCHWAŁA NR 30/IX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Opatowie 61.311 KB
UCHWAŁA NR 31/X/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 60.933 KB
UCHWAŁA NR 32/X/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 59.651 KB
UCHWAŁA NR 33/X/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 59.761 KB
UCHWAŁA NR 34/X/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych dla dotychczasowych najemców. 53.688 KB
UCHWAŁA NR 35/XI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 146.441 KB
UCHWAŁA NR 36/XI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Opatów 487.481 KB
UCHWAŁA NR 37/XII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu systemowego pt: "Indywidualizacja nauczania" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 487.438 KB
UCHWALA NR 38 /XIII /2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 356.087 KB
UCHWAŁA NR 39/XIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 września 2011 r. w sprawie podjęcia kredytu 339.349 KB
UCHWALA NR 40/XIVI /2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 189.977 KB
UCHWALA NR 41/XIVI /2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian do uchwaly wprowadzajacej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011-2014 563.720 KB
UCHWAŁA NR 42/XIV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów 781.131 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK1 2.760 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK2 1.644 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK3 2.034 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK4 2.275 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK5 2.735 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów - RYSUNEK6 1.285 MB
UCHWAŁA NR 43/XIV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opatów na lata 2009 - 2010. 1.143 MB
UCHWAŁA NR 44/XV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 61.885 KB
UCHWAŁA NR 45/XV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały wprowadzającej zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 -2014 62.510 KB
UCHWAŁA NR 46/XV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 299.222 KB
UCHWAŁA NR 47/XV/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 pażdziernika 2011 r. w sprawie zmian do uchwały wprowadzającej Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011 - 2014 516.074 KB
UCHWAŁA NR 48/XVI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 pażdziernika 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 163.335 KB
UCHWAŁA NR 49/XVI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 pażdziernika 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015. 1.044 MB
UCHWAŁA NR 50/XVI/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 pażdziernika 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów 1,011.845 KB
UCHWAŁA NR 51/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 65.962 KB
UCHWAŁA NR 52/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 1,014.927 KB
UCHWAŁA NR 53 / XVII /2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 1,012.232 KB
UCHWAŁA NR 54/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości 1,011.968 KB
UCHWAŁA NR 55/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 1,011.558 KB
UCHWAŁA NR 56/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 1.403 MB
UCHWAŁA NR 57/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Opatów 1.327 MB
UCHWAŁA NR 58/XVII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu wpółpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. 81.579 KB
UCHWAŁA NR 59/XVIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 369.451 KB
UCHWAŁA NR 60/XVIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 1.738 MB
UCHWAŁA NR 61/XVIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 58/XVII/2011 dot. Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 487.725 KB
UCHWAŁA NR 62/XVIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/XVII/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 487.708 KB
UCHWAŁA NR 63/XVIII/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym 487.994 KB
UCHWAŁA NR 64/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 134.860 KB
UCHWAŁA NR 65/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2012 302.832 KB
UCHWAŁA NR 66/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 -2015 537.489 KB
UCHWAŁA NR 67/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 325.166 KB
UCHWAŁA NR 68/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 136.309 KB
UCHWAŁA NR 69/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok 274.528 KB
UCHWAŁA NR 70/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Opatów 68.746 KB
UCHWAŁA NR 71/XIX/2011 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej własność komunalną 59.007 KB