główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2015

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 16/V/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Opatów do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 94 KB
UCHWAŁA NR 17/V/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność komunalną 90 KB
UCHWAŁA NR 18/V/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 175 KB
UCHWAŁA NR 19/VI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 93 KB
UCHWAŁA NR 20/VI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 88 KB
UCHWAŁA NR 21/VI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Opatów 92 KB
UCHWAŁA NR 22/ VI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 90 KB
UCHWAŁA NR 23/VI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Częstochowa a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 288 KB
UCHWAŁA NR 24/VII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 97 KB
UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 94 KB
UCHWAŁA NR 26/VII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015 roku 193 KB
UCHWAŁA NR 27/VII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości gruntowych 176 KB
UCHWAŁA NR 28/VIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 100 KB
UCHWAŁA NR 29/VIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2022 MB
UCHWAŁA NR 30/VIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 180 KB
UCHWAŁA NR 31/IX/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 174 KB
UCHWAŁA NR 32/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 96 KB
UCHWAŁA NR 33/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie zmiany do uchwały Nr 29/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2022 449 KB
UCHWAŁA NR 34/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 189 KB
UCHWAŁA NR 35/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości komunalnej, położonej w Gminie Opatów, obręb Iwanowice Małe, obejmującej działkę nr 127 i nr 128/1 181 KB
UCHWAŁA NR 36/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 182 KB
UCHWAŁA NR 37/X/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" 96 KB
UCHWAŁA NR 38/XI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok 168 KB
UCHWAŁA NR 39/XI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatów za 2014 rok 165 KB
UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2014 163 KB
UCHWAŁA NR 41/XI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 96 KB
UCHWAŁA NR 42/XI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Opatów 92 KB
UCHWAŁA NR 42/XII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 94 KB
UCHWAŁA NR 43/XIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 32/X/2015 z dnia 12 czerwca 2015 rok 93 KB
UCHWAŁA NR 44/XIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 98 KB
UCHWAŁA NR 45/XIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015-2022 94 KB
UCHWAŁA NR 46/XIV/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 99 KB
UCHWAŁA NR 47/XIV/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 88 KB
UCHWAŁA NR 48/XV/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 93 KB
UCHWAŁA NR 49/XV/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 91 KB
UCHWAŁA NR 50/XV/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 91 KB
UCHWAŁA NR 51/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 93 KB
UCHWAŁA NR 52/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 88 KB
UCHWAŁA NR 53/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 96 KB
UCHWAŁA NR 54/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 89 KB
UCHWAŁA NR 55/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 116 KB
UCHWAŁA NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego MB
UCHWAŁA NR 57/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. 190 KB
UCHWAŁA NR 58/XVII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 102 KB
UCHWAŁA NR 59/XVII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 487 KB
UCHWAŁA NR 60/XVII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/XVI/2015 Rady Gminy Opatów w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 93 KB
UCHWAŁA NR 61/XVII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej 91 KB
UCHWAŁA NR 62/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 102 KB
UCHWAŁA NR 63/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015-2022 854 KB
UCHWAŁA NR 64/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2016 rok MB
UCHWAŁA Nr 65/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2022 865 KB
UCHWAŁA NR 66/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 632 KB
UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 301 KB
UCHWAŁA NR 68/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Opatów do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 174 KB
UCHWAŁA NR 69/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok MB
UCHWAŁA NR 70/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. 87 KB
UCHWAŁA NR 71/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Opatów na lata 2016 - 2020" 528 KB