główna zawartość
artykuł nr 1

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art.9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Gmina Opatów posiada następujące jednostki organizacyjne:
 • 1. Gminny Zespół Oświaty.
 • 2. Publiczne Szkoły Podstawowe w:
 • A/ Iwanowicach Dużych
 • B/ Opatowie
 • C/ Waleńczowie
 • D/ Wilkowiecku
 • E/ Złochowicach
 • F/ Zwierzyńcu Pierwszym
 • 3. Gimnazjum w Opatowie.
 • 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie.
 • 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie i jej filie:
 • 1/ Biblioteka Publiczna w Waleńczowie
 • 2/ Biblioteka Publiczna w Złochowicach
 • 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej