główna zawartość
artykuł nr 1

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Na mocy uchwał Rady Gminy na terenie gminy Opatów utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów. Do zadań jednostek pomocniczych należy:

  • działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym i koniecznością zachowania istniejących wartości przyrodniczych i społecznych,
  • działanie na rzecz rozwoju sołectwa, w tym budownictwa mieszkaniowego, tworzenia sieci placówek oświatowych i handlowych, terenów zielonych i obiektów sportowych,
  • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa, wszystkich uczestników jego społeczności,
  • reprezentowanie interesów społeczności lokalnej i jej uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
  • organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności lokalnej w sprawach publicznych mających znaczenie dla danej jednostki pomocniczej, gminy, województwa i kraju.
Dostępne podkategorie:
Sołectwa