główna zawartość
artykuł nr 1

MIESZKANIA

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Jakie dokumenty?

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o wysokości dochodów

- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków (opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych). 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. O dodatkach mieszkaniowych( Dz. U. Nr 71, poz. 734) oraz art. 104 kpa

Miejsce załatwienia sprawy - pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy - 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów Opłaty administracyjne - nie ma opłaty

Tryb odwoławczy Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy

Dodatkowe informacje

Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.