główna zawartość
artykuł nr 1

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:    
 • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy: kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia

Kwoty ww. podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105% . Wskaźnik, o którym mowa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o  pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy– przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby  miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz,prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu  spełnienia wymaganych warunków.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dania zdania przez młodocianego pracownika egzaminu  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Do wniosku należy dołączyć:
 1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;  
 2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 3. kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
 
Na podstawie  art. 70b  ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi  pomoc  de  minimis  udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ((Dz. Urz. UE  L  352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, s.9).

W związku z powyższym każdy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zgodnie z art 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz .U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) winien złożyć wraz z wnioskiem:
 •  kopie wszystkich  zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 •  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc de minimis

W przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę ww. dokumentów dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika nie będzie udzielone

Uwaga

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2014 r., poz. 232 ) o zawarciu umowy  o pracę z  pracownikiem  młodocianym  zamieszkałym  na  trenie  gminy Opatów,  pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Opatów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwia zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Podstawa prawna:  
 •  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po. 2572, z późn. zm.),
 •  rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ),
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( t. j. Dz.. 2014, poz. 232 ),
 •  ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404, z późn. zm.),
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegając y się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
 •  rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz.UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1; pomoc de minimis w przemyśle i usługach.