główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Opatów w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 dla osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Opatów  

w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą
  ul. T.Kościuszki 27, 42-152 Opatów.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych /IOD/ – jorlowski@opatow.gmina.pl   .
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. transmitowania i nagrywania obrazu i dźwięku oraz udostępniania nagrań obrad Rady Gminy Opatów, wynikającego z art.20 ust.1 b ustawy z dnia  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art.6 ust.1 lit. c RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa oraz podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa.
 1. Przysługują Pani/Panu prawo do:
 1. informacji o nagrywaniu obrazu i dźwięku,
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu  wobec przetwarzania,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/.
 

[1]   Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą