artykuł nr 1

Rok 2017

UCHWAŁY RADY GMINY OPATÓW (KADENCJA RADY 2014-2018)

Załączniki:
UCHWAŁA NR 177/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 176/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Opatów 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 175/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 174/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 298 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 173/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 656 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 172/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2022 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 171/XXXVIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 170/XXXVII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 160/XXXVI/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017 r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 169/XXXVII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXXVI/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017 r. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 168/XXXVII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 167/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 166/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Iwanowicach Dużych 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 165/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Złochowicach 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 164/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 163/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Opatowie 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 162/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 161/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 160/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 159/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 158/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 157/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2022 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 156/XXXVI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 208 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 155/XXXV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 października 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów 310 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 154/XXXV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 153/XXXV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 w zakresie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2017 rok 443 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 152/XXXV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 151/XXXIV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2022 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 150/XXXIV/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 149/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 129/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 01 marca 2013.r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 148/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 147/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatów 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 146/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 145/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 144/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2022 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 143/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 142/XXXIII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 141/XXXII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 140/XXXII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2016 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 139/XXXII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 138/XXXII/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 137/XXXI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 136/XXXI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/XIX/2016 Rady Gminy Opatów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów na lata 2015-2032" 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 135/XXXI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatów instrumentem płatniczym 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 134/XXXI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 133/XXXI/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 1,020 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 132/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów 869 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 131/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Waleńczów na lata 2017 - 2022" 723 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 130/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2017 467 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 129/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 128/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 127/XXX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 126/XXIX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 125/XXIX/2017 RADY GMINY OPATÓW z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer