artykuł nr 1

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" 2017

  Od 1 stycznia 2017r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.

Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/ lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
Prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.

artykuł nr 2

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

artykuł nr 3

Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie w  wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym  zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów.

Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się: wprowadzono nowe narzędzia prawne  i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dzięki kampaniom społecznym zwiększa się  świadomość społeczna, a przeprowadzane szkolenia podnoszą profesjonalizm służb odpowiedzialnych za walkę
z tym zjawiskiem.

Najwyższy czas, aby przezwyciężyć  własne obawy i strach przed zmianami.
Wystarczy tylko podjąć kilka pierwszych kroków, a resztą  zajmą się odpowiednie służby i organy, które czekają na właściwy sygnał. Specjalnie utworzony  zespół interdyscyplinarny i grupy robocze w gminie opracują indywidualny plan pomocy, a współpracujące ze sobą służby podejmują odpowiednie działania, aby wyeliminować przemoc i przynieść niezbędną pomoc.

Należy pamiętać, że bez powiadomienia służb lub właściwych organów oraz dalszej współpracy z nimi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest znacznie utrudnione.

Przemocy w rodzinie, niezależnie jaką formę przybrała, nic nie usprawiedliwia !

Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc !

Przemoc w rodzinie – definicja, osoby dotknięte przemocą i jej formy

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to  jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).
Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób które jej doznają.

Osobą  dotkniętą  przemocą  w rodzinie  może być  każdy, a w szczególności:
  • współmałżonek,
  • partnerzy w związkach nieformalnych,
  • dzieci,
  • osoby starsze,
  • osoby niepełnosprawne
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna np. bicie, popychanie,szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.

Przemoc seksualna np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowalnych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Inny rodzaj zachowań  np. zmuszanie do oddawania uzyskanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona różne fazy, od narastającego napięcia i agresji, najczęściej słownej, ze strony osoby najbliższej, poprzez przemoc fizyczną, często psychiczna, do okresu spokoju ,tzw. fazy „miodowego miesiąca”, po której cykl zwykle się powtarza, choć spokojniejsze okresy pojawiają się coraz rzadziej.
Nie czekaj więc na rozwój sytuacji !

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować Prokuraturę, oraz zwrócić  się o pomoc do podmiotów/ organizacji realizujących działania na rzez przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Są to:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, pedagog szkolny, lekarz.
Jeśli przemoc w rodzinie związana jest z nadużywaniem alkoholu , zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
         tel. 801 12 00 02   (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty
            w godz. 8ºº – 22ºº  w niedziele i święta w godz. 8ºº – 16ºº)
        tel. (22) 666 28 50  - dyżur prawny  (linia płatna, czynna w poniedziałki i wtorki
        w godz. 17ºº – 21ºº).

  • Policyjnego Telefonu Zaufania  
        tel. 800 120 226  (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonu stacjonarnego, czynna
          codziennie w godz. od 9³º – 15³º, od godz. 15³º  do 9³º włączony
        jest automat).
PAMIĘTAJ !

Przeciwdziałanie przemocy jest trudne, ale można tego dokonać.
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie.


Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie

w gminie Opatów


Zarządzeniem Nr 0050.28.2011 Wójta Gminy Opatów z dnia 22.05.2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
ul. T. Kościuszki 27
tel. 34/ 319 60 33 wew. 43