artykuł nr 1

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów z dnia 15.11.2017r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.44.2017 z dnia 15 listopada 2017r.

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 16 listopada 2017r. do 23 listopada 2017r.
w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Opinie lub uwagi należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
  • przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
  • przesłać faxem na nr 34 319-60-81
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2017r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

 

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak