artykuł nr 1

Wyniki otwartego konkurs ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku
 

artykuł nr 2

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku

artykuł nr 3

Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznych Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r

artykuł nr 4

Komunikat w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 16.01.2024 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rada Gminy Opatów z dnia 29 października
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie
działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów
Nr 0050. 4.2024 z dnia 16.01.2024 r.

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzonych na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.
Konsultacje będą prowadzone w dniach od 16 styczeń 2024 r do 23 styczeń 2024 r. w formie
wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, na stronie internetowej Urzędu Gminy Opatów oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu.

Opinie lub uwagi należy złożyć na formularzu konsultacji :

  • osobiście w Urzędzie Gminy Opatów – sekretariat
  • przesłać na adres poczty elektronicznej : sekretariat@opatow.gmina.pl
  • przesłać faxem na nr 34 319-60-81
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2024 r.

Uwagi i wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Osobą
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Barbara Garus, tel. 34 319-60-93 wewn. 39

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak